Зовнішня реклама, вивіски

Заява на дозвіл

Пам’ятка

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

У МІСТІ ДРОГОБИЧІ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок розміщення конструкцій зовнішньої реклами у місті Дрогобичі (надалі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про рекламу», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 №2067, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та супутніх нормативних документів.

1.2. Це Положення регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Дрогобичі та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.3. Чинність цього Положення поширюється на всю територію міста Дрогобича, включаючи розташування конструкцій зовнішньої реклами на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, інших об’єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

 

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях – рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

– алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

– виконавчий орган ради – виконавчий комітет Дрогобицької міської ради;

– вивіска чи табличка – елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її  діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

– дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

– місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста Дрогобича, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

– спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;

– робочий орган – відділ економіки виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, на який рішенням сесії Дрогобицької міської ради від 08.12.2015 №33 «Про внесення змін до Положення про відділ економіки виконавчого комітету Дрогобицької міської ради» покладено функції щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у м. Дрогобичі;

 • конструктивне рішення – документація складена суб’єктом підприємницької  діяльності, який має відповідний вид діяльності у сфері архітектури, архітектором, який має відповідний  кваліфікаційний сертифікат, яка містить технічні та архітектурно-естетичні вирішення конструкції зовнішньої реклами, місце її розташування з відповідною прив’язкою (схема розміщення зовнішньої реклами на топографо-геодезичній основі М 1:500 з нанесеною інформації з історико-архітектурного опорного плану, з відображенням (при розміщені окремостоячого рекламоносія) існуючих рекламоносіїв, зон забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехрещень, пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів та іншого дорожнього обладнання) та фотофіксацією,

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком.

2.2. Терміни, що не визначені Положенням, вживаються у значенні наведеному в Законі України «Про рекламу» та Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067.

 

3.РОБОЧИЙ ОРГАН

3.1. До повноважень робочого органу належать:

– розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії.

– прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

– підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

– видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради;

– ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру;

– подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у Львівській області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

– підготовка і подання виконавчому комітету Дрогобицької міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

– інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

4.1. Розміщення зовнішньої реклами y місті Дрогобичі проводиться виключно на підставі дозволів, що видаються робочим органом за рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

4.2. Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради забороняється.

4.3. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою міста.

 

4.4. Подання документів та встановлення пріоритету.

4.4.1 Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (далі – заявник) подає робочому органу заяву за формою згідно із Додатком 1 до цього Положення, до якої додаються у двох примірниках:

 • фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
 • копія свідоцтва (витяг з реєстру) про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.
 • письмове погодження власника місця розташування рекламної конструкції (у разі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах приватної власності) або уповноваженої ним особи та копії документів, що підтверджують право власності на зазначене місце.

4.4.2. За наявності документів, передбачених п.4.4.1 цього Положення, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з Додатком 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

4.4.3. Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.

4.4.4. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

4.4.5. У встановленні пріоритету може бути відмовлено, якщо:

 • оформлення поданих заявником документів не відповідає встановленим вимогам;
 • на вказаному місці відсутня технічна можливість установки конструкції;
 • у заявника існує заборгованість по оплаті за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
 • у заявника існує заборгованість по несплаті штрафних санкцій за самовільне встановлення конструкцій зовнішньої реклами;
 • у заявника існують невиконані зобов’язання по компенсації витрат, здійснених ним по примусовому демонтажу та зберіганню рекламних засобів заявника;
 • у заявника зафіксовані згідно цього Положення самовільно встановлені конструкції зовнішньої реклами.

4.4.6. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з Додатком 3 та визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

4.4.7. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох робочих днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

4.4.8. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу додатково не більш як на три місяці у разі:

 • продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
 • письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

4.4.9. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься у журнал реєстрації.

4.4.10. При розміщенні рекламних засобів на місцях, що належать до державної чи приватної (колективної) власності, заявник зобов’язаний подати робочому органу письмове погодження на розміщення рекламного засобу на об’єкті державної чи приватної (колективної) власності від власника місця або уповноваженого ним органу (особи) та копії документів про підтвердження права власності.

4.4.11. Протягом строку зазначеного в п.4.4.8 цього Положення, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається супровідний номер заяви.

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох робочих днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

Протягом строку, передбаченого абзацами першим-третім пункту 4.4.8. цього Положення, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25% плати, встановленої рішенням сесії Дрогобицької міської ради від 02.03.2017 №637.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 4.4.8. цього Положення, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, справляється в розмірі 100% встановленої плати.

Протягом п’яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до місцевого бюджету.

4.4.12. У разі несплати заявником за пріоритет або недодержання ним строку, зазначеного в пунктах 4.4.8. цього Положення, та/або у разі ненадання заявником у встановлений строк документів, зазначених у пунктах 4.4.11. цього Положення, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис у журналі реєстрації.

Кошти, сплачені розповсюджувачем до дати скасування пріоритету поверненню не підлягають.

4.5. Погодження дозволу.

4.5.1. Дозвіл погоджується з:

 • власником місця або уповноваженим ним органом (особою);
 • відділом архітектури та містобудування, щодо можливості розташування рекламного засобу на пропонованому місці.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

 • відділом культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;
 • власниками автомобільних доріг або уповноваженим підрозділом Національної поліції – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
 • утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Зазначені вище органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

4.5.2. Погодження органів, перелічених у пункті 4.5.1. дійсні протягом строку дії дозволу та протягом строку, на який його продовжено.

4.5.3. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними у пункті 4.5.1. цього Положення, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.5.4. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

4.5.5. Виконавчий комітет міської ради на першому засіданні після одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Повідомлення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття.

4.5.6. Робочий орган протягом десяти робочих днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

4.5.7. У наданні дозволу може бути відмовлено, якщо:

– оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

– у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у надані дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

4.5.8. Дозвіл надається строком на один – п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.

4.5.9 Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення конструкцій зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

4.5.10. При видачі дозволів на розміщення конструкцій зовнішньої реклами забороняється втручання у форму та зміст зовнішньої реклами.

4.5.11. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

4.5.12. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

4.6. Внесення змін до дозволу

4.6.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні типу або вигляду рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

При цьому під зміною типу або вигляду рекламного засобу розуміється зміна зовнішнього вигляду (конструктивних елементів) без зміни місця розташування рекламного засобу.

До заяви додається:

 • з внесеними змінами фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням,
 • два примірники дозволу за формою згідно з Додатком 3 з відміткою «з внесеними змінами», погоджені органами та особами, які погоджували попередній дозвіл.

4.6.2. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні типу або вигляду рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.6.3. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк до часу проведення робіт письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.

У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган спільно з відділом архітектури та містобудування надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл. У разі недосягнення згоди дія дозволу тимчасово припиняється.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 

4.7. Продовження дії дозволу.

4.7.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі з оригінальним примірником дозволу не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу при відсутності заперечень з боку власника місця розташування спеціальної конструкції. Продовження строку дії дозволу фіксується у журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цього Положення.

4.7.2. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами оформляє новий дозвіл згідно вимог цього Положення.

4.7.3. У продовженні дії дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника:

 • існує заборгованість по оплаті за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
 • існує заборгованість по несплаті штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
 • існує заборгованість по несплаті штрафних санкцій за самовільне встановлення конструкцій зовнішньої реклами;
 • зафіксовані згідно цього Положення самовільно встановлені конструкції зовнішньої реклами.

4.7.4. Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати одержання заяви розповсюджувача розглядає та приймає відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або, за наявності підстав, викладених у цьому Положенні, про відмову у його продовженні.

4.7.5. Продовження строку дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл, які підписуються керівником робочого органу та скріплюються його печаткою.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається у робочого органу для обліку та контролю.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.8. Переоформлення дозволу

4.8.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення такого права, звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

 • документ, який засвідчує право власності на рекламний засіб;
 • оригінал діючого дозволу;
 • письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
 • копія свідоцтва (витяг з реєстру) про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
 • копію чинного договору на тимчасове користування місцем з вказаними банківськими реквізитами, ідентифікаційним кодом юридичної особи або ідентифікаційним номером фізичної особи платника податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 • документ (акт звірки), який підтверджує відсутність заборгованості з плати за місце(я) розташування рекламних засобів у нового та попереднього власника рекламного засобу.

4.8.2. У переоформленні дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника або попереднього власника рекламного засобу:

 • існує заборгованість по оплаті за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
 • існує заборгованість по несплаті штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
 • існує заборгованість по несплаті штрафних санкцій за самовільне встановлення конструкцій зовнішньої реклами;
 • зафіксовані згідно цього Положення самовільно встановлені конструкції зовнішньої реклами.

4.8.3. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.9. Скасування дозволу

4.9.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету:

 • за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у довільній формі, до якої долучена фотофіксація проведеного ним демонтажу спеціальної конструкції.
 • у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку. У такому випадку дозвіл скасовується на підставі акту обстеження місця робочим органом.
 • при порушенні чинного законодавства в сфері реклами за рішенням виконавчого комітету міської ради.

4.9.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

4.10. Порядок надання тимчасового дозволу

4.10.1. Проведення рекламних акцій (виставок, шоу, тощо, що мають рекламний характер) розглядається як реклама і потребує одержання дозволу, який видає робочий орган з метою забезпечення дотримання вимог законодавства.

4.10.2. У разі необхідності встановлення термінової короткострокової, гастрольної, святкової зовнішньої реклами та реклами товарів та послуг і тому подібне терміном до семи днів, дозвіл на її розміщення, після сплати всіх необхідних платежів та погоджень усіх зацікавлених служб, надається робочим органом за згодою заступника міського голови.

 5.ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ РОЗТАШУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

5.1. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

5.2. Плата за тимчасове користування. місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів здійснюється на підставі укладеного договору між власником місця або уповноваженим ним органом (особою), що перебувають в комунальній власності виконавчих органів Дрогобицької міської ради та розповсюджувачем реклами за погодженням робочого органу та встановлюється згідно рішення Дрогобицької міської ради від 02.03.2017 №637, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності – на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).

5.3. Підставою для укладання договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу є дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, видані в установленому порядку.

5.4. Площа місця розташування спеціальної конструкції визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на уявну паралельну їй площину.

5.5. При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться за фактичну площу. Якщо горизонтальна проекція спеціальної конструкції разом із прилеглою ділянкою накладається частково на ділянку, що є в комунальній власності і частково на ділянку, що є в іншій власності, плата за місце розташування спеціальної конструкції встановлюється пропорційно до площі ділянки, що є в комунальній власності.

5.6. Розмір площі поверхні спеціальної конструкції, на якій розміщується реклама, визначається конструктивним рішенням цієї конструкції.

 6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

6.1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

– розміщуватися із дотриманням вимог техніки безпеки та цього Положення;

– розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, залізничних переїздів, зупинок громадського транспорту та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

– освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

– фундамент спеціальних конструкцій наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

– на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

– нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

– у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну лінію з фасадами будівель або огорож.

– підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством,

– розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій,

– розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями,

– розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій;

6.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

– на пішохідних та велосипедних доріжках, алеях, пішохідній зоні тротуару;

– на висоті менше як 2,5 м від поверхні пішохідного покриття;

– на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

– на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (зокрема опорах) зовнішнього освітлення.

6.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць здійснюється на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України «Про охорону культурної спадщини».

6.4. Розташування спеціальних конструкцій рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим органом Національної поліції.

6.5. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

6.6. Забороняється розміщення зовнішньої реклами без застосування спеціальних конструкцій безпосереднім нанесенням фарби або плівкових матеріалів, друкованої реклами (листівки, оголошення, афіші, агітаційні матеріали тощо) на поверхні будинків (у т.ч. на вікнах та дверях), будівель, споруд, огорож та вуличного обладнання, покриття тротуарів, вулиць та доріг.

6.7. Спеціальні конструкції забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

6.8. Спеціальні конструкції повинні використовуватися тільки за призначенням.

6.9. Для спеціальних конструкцій, що мають елементи кріплення, в обов’язковому порядку розробляється проект кріплення конструкції з метою забезпечення безпеки при експлуатації.

6.10. Розроблення необхідної проектної, технічної документації на спеціальні конструкції, виготовлення, монтаж (демонтаж) спеціальних конструкцій здійснюється суб’єктами господарювання, що мають прав на здійснення діяльності в даній сфері.

6.11. Проектна документація повинна визначати взаємозв’язок спеціальної конструкції із навколишньою місцевістю, містити основні технічні характеристики спеціальної конструкції, розрахунки на надійність і стійкість від можливих навантажень, креслення елементів і вузлів конструкції, відомості про використані матеріали, інформацію про зварні з’єднання її елементів, кінцевий термін експлуатації спеціальної конструкції.

Застосування не рекомендованих проектом матеріалів не допускається.

6.12. Спеціальні конструкції не повинні мати схожості за зовнішнім виглядом, зображенням, звуковим ефектом з технічними засобами організації дорожнього руху і спеціальних сигналів, погіршувати їх видимість, знижувати безпеку руху, зменшувати габарити інженерних споруд, видавати звуки, що можуть бути почуті в межах проїжджої частини особою з нормальним слухом, створювати враження перебування на дорозі пішоходів, транспортних засобів, тварин,інших предметів, повинні відповідати вимогам правил, стандартів, технічних норм, пропонованих до конструкцій даного типу.

 

6.13. Загальні вимоги до розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на фасадах будинків/будівель

Спеціальні конструкції встановлюються над або з боків віконних та дверних отворів безпосередньо на частині фасаду закладу, вільному від декоративних елементів.

Спеціальна конструкція має бути розташована симетрично відносно до елементів фасаду, або має бути взаємоузгоджена з ними, наслідувати горизонтальну вісь вже існуючих спеціальних конструкцій.

            

Спеціальні конструкції не можуть перекривати елементи декору фасаду, адресні та пам’ятні таблички, інженерні комунікації або обмежувати доступ до них.

Перекривати віконні або дверні отвори, перекривати балкони, карнизи, ніші, арки тощо.

Спеціальна конструкція не може займати весь вільний простір фасаду, навіть за наявності місць вільних від декоративних елементів.

Спеціальна конструкція не може частково або повністю перекривати декоративні елементи фасаду, виходити за межі фасаду, частково або повністю перекривати вікна, двері. ігнорувати правила вільного простору.

 

У випадках зосередження великої кількості торгових точок у будинку, першочергове право розміщення спеціальної конструкції на фасаді отримують торгові площі, що займають фасадну частину. Інші орендарі узгоджують розміщення з адміністрацією.

Спеціальні конструкції мають бути взаємоузгоджені між собою, мати однакову висоту та зберігати горизонтальну та вертикальну вісь із сусідніми спеціальними конструкціями.

6.14. Загальні вимоги до розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами над аркою

Дозволяється встановлювати спеціальну конструкцію над аркою, за умови, що вона не перекриває декоративні елементи фасаду.

6.15. Загальні вимоги до розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами біля меморіальних та пам’ятних табличок.

Обабіч меморіальних дошок та пам’ятних табличок встановлюється охоронна зона. Вона повинна бути вільна від будь-якої реклами, в тому числі розміщеної у вікнах або вітринах.

Охоронна зона має дорівнювати 0,5 довжини найдовшої із сторін дошки, таблички, або групи дошок по периметру з кожної сторони, але не менше 1 метра.

  6.16. Загальні вимоги до розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами (штендерів)

Тимчасові виносні щитові конструкції (штендер) – тимчасові рекламні засоби, які встановлюються на вулиці фізичними або юридичними особами, що рекламують свої товари, продукцію, послуги, виключно під час роботи особи-розповсюджувача та у безпосередній близькості від її місця розташування.

Розміщення штендеру відбувається за рішенням керівника робочого органу на підставі договору на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів).

Для укладення договору на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) заявник подає робочому органу заяву встановленої форми згідно Додатку 1.

До заяви додаються:

 • фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 6х9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
 • копія свідоцтва (витяг з реєстру) про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендера) мають встановлюватись відповідно до договору у чітко визначеному місці, яке визначається фотофіксацією з прив’язкою до будівлі (споруди) або інших об’єктів благоустрою.

Виносні щити повинні бути двосторонніми, не повинні мати власного підсвічування, розміщуються неподалік від входу до будинку, споруди, у якому знаходиться розповсюджувач зовнішньої реклами. Тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендера) повинні мати загальну площу не більше 1,5 м2.

Забороняється встановлення виносних щитів:

– що заважають проходу пішоходів;

 • на пішохідній зоні тротуару;
 • перед памятками історії та архітектури.

Рекламна площа визначається сумою площ сторін конструкції.

Забороняється кріплення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) додатковими засобами до об’єктів благоустрою та зелених насаджень, в поверхню тротуарів та газонів.

Забороняється розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) на зупинках громадського транспорту.

 7.Класифікатор спеціальних конструкцій зовнішньої реклами

7.1 Класифікатор типових спеціальних конструкцій зовнішньої реклами містить перелік обов’язкових вимог до конструкцій зовнішньої реклами, їх видів (типів), які можуть бути розміщенні на території міста Дрогобича.

7.2. Типові рекламні засоби в Класифікаторі є базовими зразковими моделями, можуть мати окремі фірмові відмінності: колір, декоративні елементи тощо:


Щит, що стоїть окремо (білборд)

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, складається з фундаменту, опорної стійки, просторового каркаса та однієї або більше рекламних поверхонь:

– може мати різні технології зміни зображення (скролінг, призматрон, суцільний, беклайт, комбіновані варіанти тощо);

– нижній край рекламного засобу (просторового каркасу), що розміщується над проїзною частиною, повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

– в разі розміщення над місцем руху пішоходів, нижній край рекламного засобу (просторового каркасу) повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 2,5 м.

– освітлення рекламного засобу не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків;

– рекламна поверхня рекламного засобу на якій тимчасово не розміщується рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим покриттям або інформацією соціального змісту.

Вимоги до розміщення:

– рекламний засіб має розміщуватись у відповідності до вимог Положення про порядок розміщення конструкцій зовнішньої реклами у місті Дрогобичі;

Забороняється розміщення:

– на пішохідних та велосипедних доріжках, алеях, пішохідній зоні тротуару.

    


Телевізійний екран 

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості або фасаді будівлі та використовується для відображення і передачі візуальної інформації.

Складається з фундаменту, опорної стійки, просторового каркаса та світлодіодного рекламного поля, на фасаді будинку – з просторового каркаса та світлодіодного рекламного поля.

Вимоги до розміщення:

– нижній край рекламного засобу (просторового каркасу), що розміщується над проїзною частиною, повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

– в разі розміщення над місцем руху пішоходів, нижній край рекламного засобу (просторового каркасу) повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 2,5 м.

– освітлення рекламного засобу не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків;

– забороняється експонування сюжетів у нічний час, із двадцять другої до сьомої години.

Забороняється розміщення:

– на пішохідних та велосипедних доріжках, алеях, пішохідній зоні тротуару;

– на будівлях, які є об’єктами культурної спадщини національного та місцевого значення.

 


Сіті-лайт

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, складається з фундаменту, опорної стійки, просторового металевого каркаса та однієї або двох рекламних поверхонь.

Основні характеристики (вимоги):

– розмір однієї рекламної площини не більше: 1,2 м х 1,8 м;

– габарити просторового металевого каркаса: не більше 1,4 м х 2 м;

– висота опорної стійки від дорожнього покриття до нижнього краю металевого просторового каркасу повинна бути не більше 120 см;

– може мати підсвічування;

– можливі різноманітні технології зміни зображення;

– освітлення рекламного засобу не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків;

– рекламна поверхня конструкції на якій тимчасово не розміщується рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим покриттям або інформацією соціального змісту.

Забороняється розміщення:

– на пішохідних та велосипедних доріжках, алеях, пішохідній зоні тротуару;

– в межах зон забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехрещень, пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів та іншого дорожнього обладнання.

Фундаментний блок наземного рекламного засобу має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав’яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою території, де розміщений рекламоносій.


Тумба, об’ємно-просторова конструкція, що стоїть окремо .

Об’ємний рекламний засіб, що розміщується на відкритій земельній ділянці, має дві і більше площин розміщення реклами та складається з фундаменту, просторового каркасу та рекламного поля.

Основні характеристики:

– рекламоносій може мати внутрішнє підсвічування;

– рекламний засіб може бути як статичним так і динамічним;

– у рекламоносії можуть бути вбудовані елементи міського середовища.

Вимоги до розміщення:

– рекламний засіб не повинен перешкоджати вільному руху пішоходів.

Забороняється розміщення:

– на пішохідних та велосипедних доріжках, алеях, пішохідній зоні тротуару;

– в межах зон забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехрещень, пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних засобів та іншого дорожнього обладнання.

Фундаментний блок наземного рекламного засобу має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав’яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою території, де розміщений рекламоносій. Рекламний засіб може встановлюватись на зовнішньому фундаменті за умови обов’язкового його розташування всередині єдиного обрамлення такої конструкції.


Прапор, прапорець, який використовується як рекламоносій, що стоїть окремо

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, має зовнішні поверхні для розміщення реклами (товарні знаки, скорочені найменування тощо) та складається з фундаменту, флагштоку (опорної стійки) та рекламної поверхні (полотнища).

Основні характеристики (вимоги):

– висота флагштоку (опорної стійки) до нижнього краю рекламної поверхні не менше 3м;

Вимоги до розміщення:

– розміщується на відстані не більше ніж 10 м від об’єкту, що рекламується;

Забороняється розміщення:

– над проїзною частиною;

– на пішохідних та велосипедних доріжках, алеях, пішохідній зоні тротуару.

Фундаментний блок наземного рекламного засобу має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав’яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою території, де розміщений рекламоносій.


Конструкція на даху будівлі (будинку)

Рекламний засіб у вигляді об’ємно-просторових літер, цифр та зображувальних елементів без фону, що повністю або частково встановлюється вище за рівень карниза будинку (будівлі) або безпосередньо розміщується на даху будинку (будівлі).

Встановлення конструкцій у вигляді суцільних площин на даху будівлі (будинку) – рекламних засобів, що встановлюються повністю або частково вище за рівень карниза будинку (будівлі) або безпосередньо розміщується на даху будинку (будівлі) – забороняється.

Основні характеристики (вимоги):

– розміри рекламного засобу визначаються габаритами даху, на якому вмонтовується установка, і несучою здатністю будівлі;

– може мати підсвічування;

– освітлення рекламного засобу не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також помешкання житлових будинків;

– розташування рекламоносія забороняється без попередньої технічної експертизи місця розміщення рекламної конструкції (даху) і технічного проекту розробленого і затвердженого спеціалізованими (ліцензованими або сертифікованими) підприємствами, установами та організаціями з урахуванням вітрових, снігових та інших навантажень.

Забороняється розміщення:

– на будівлях, які є пам’ятками культурної спадщини національного та місцевого значення.

Забороняється освітлення рекламного засобу у нічний час, із двадцять другої до сьомої години.

Розповсюджувач реклами має право вільно обирати проектні організації, що мають відповідну ліцензію або сертифікат.


Щит на фасаді будинку (будівлі)

Рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку (будівлі), має зовнішню площину для розміщення реклами, складається з просторового металевого каркаса та рекламного поля.

Основні характеристики:

– може мати підсвічування;

– може мати різні технології зміни зображення (скролінг, беклайт).

Забороняється розміщення:

– на будівлях, які є пам’ятками культурної спадщини національного та місцевого значення.


Банер, панно на фасаді будинку (будівлі)

Рекламний засіб, що розміщується на фасаді будинку (будівлі), складається з каркаса та має зовнішню поверхню для розміщення реклами.

Основні характеристики (вимоги):

– розмір рекламного поля обмежується розміром фасаду будинку;

– може мати зовнішнє підсвічування;

– рекламний засіб не повинен закривати елементи декору фасаду (декоративні рельєфи, карнизи, огородження балконів, еркери, колони, пілястри);

– рекламна поверхня рекламного засобу на якій тимчасово не розміщений рекламний сюжет,  повинна бути заповнена фоновим покриттям, інформацією соціального змісту або панорамним зображенням міста;

– на фасаді будинку (будівлі) дозволяється розміщення тільки одного рекламного засобу цього виду.

Вимоги до розміщення:

– банерне полотно кріпиться до металевого каркасу, змонтованого на фасаді будинку (будівлі);

– розміщується паралельно до фасаду;

– розміщення рекламного засобу не повинно закривати вікна будинків (будівлі).

Забороняється розміщення:

– на будівлях, які є об’єктами культурної спадщини місцевого та/або національного значення.


Спеціальна рекламна конструкція на фасаді будинку (будівлі)

Плоский або об’ємний (об’ємні літери тощо) рекламний засіб, що встановлюється паралельно фасаду будинку (будівлі) та має зовнішні поверхні для розміщення реклами, та не є вивіскою чи табличкою в розумінні Закону України «Про рекламу».

Основні характеристики:

– рекламний засіб не повинен закривати елементи декору фасаду (декоративні рельєфи, карнизи, огородження балконів, еркери, колони, пілястри);

– рекламний засіб може частково розміщуватись в віконних та дверних прорізах,

– зовнішня поверхня для розміщення реклами не може бути з тентової, банерної, вінілової тканини;

– можливе розміщення рекламних засобів на фронтальній або, при наявності, на бокових площинах навісу вхідної групи;

– відстань від площини фасаду або навісу на якому встановлено рекламний засіб, не повинна перевищувати 200мм до лицевої поверхні вивіски.

 

Спеціальні рекламні конструкції на фасаді будинку (будівлі) за конструктивними відзнаками поділяються на такі типи:

– І тип – окремі букви (об’ємні або плоскі), що кріпляться безпосередньо до фасаду будинку (будівлі) або в деяких випадках на прозорій основі, або на основі з кольором фасаду будинку (будівлі);

– ІІ тип – окремі букви на основі/площині;

– ІІІ тип – спеціальна рекламна конструкція з об’ємним або плоским рішенням лицевої сторони;

– IV тип – композиційні рішення (можуть складатися з І-ІІІ типів з додаванням елементів декору);

Окремі літери (об’ємні або плоскі)

Головна відмінність між об’ємними та плоскими літерами – наявність чи відсутність у символів бокової та задньої стінки. Плоскі літери виготовляються лише з лицевого матеріалу.

Зазвичай об’ємні літери закріплюються безпосередньо на фасаді будівлі або на площині, що є частиною спеціальної конструкції (прозора, у колір фасаду та інше).

Плоскі літери, для створення ефекту об’ємності та за наявності можливостей, закріплюються на певній відстані від фасаду або площини (на стійках).

В обох випадках відстань від поверхні, на якій встановлено рекламний засіб, не повинна перевищувати 200 мм до лицевої поверхні спеціальної конструкції.

Окремі літери на основі або площині 

Об’ємні або псевдо-об’ємні символи вважаються такими, якщо закріплені на площині або коробі прямокутної чи довільної форми.

На коробі може бути розміщена додаткова інформація. Короб може бути обладнано підсвічуванням, але фронтальна панель повинна бути виготовлена з світлонепроникного матеріалу. Підсвічуватися можуть лише окремі елементи, а не вся фронтальна панель.

Спеціальна рекламна конструкція з об’ємним або плоским рішенням лицевої сторони

Це короб, обладнаний внутрішнім підсвічуванням.

Фронтальна сторона короба виготовлена зі світлопроникного матеріалу, на яку, за допомогою аплікації, друку, або із застосуванням об’ємних елементів, нанесено рекламну інформацію.

Може бути прямокутної, круглої, овальної або іншої довільної форми.

Композиційні рішення

Композиційні рішення – варіативні поєднання об’ємних або плоских символів з лайтбоксами або декоративними елементами.

На будівлях, які є об’єктами культурної спадщини місцевого та/або національного значення, дозволяється розміщення спеціальних рекламних конструкцій на фасаді будинку (будівлі) тільки І типу.

Світлове оформлення спеціальних рекламних конструкцій на фасаді будинку (будівлі) не має засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна житлових будинків.

Холдер, що розміщується під кутом до фасаду будинку (будівлі)

Консольний рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку (будівлі), має зовнішні поверхні для розміщення реклами, складається з просторового металевого каркаса та рекламного поля, та не є вивіскою чи табличкою в розумінні Закону України «Про рекламу».

Основні характеристики:

– виступ (ширина) рекламного засобу від фасаду не повинна бути більше 0,9 м;

– може мати внутрішнє підсвічування.

Загальні умови розміщення:

– нижній край зовнішньої реклами (просторового каркасу) повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 2,5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

Електронне табло, «рядок, що біжить» на фасаді будинку (будівлі)

Рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку (будівлі) та використовується для відображення і передачі візуальної інформації. Складається з просторового каркаса та світлодіодного рекламного поля.

Основні характеристики:

– текстово-символьне швидко змінюване зображення;

– можливість програмування;

– розміщення рекламного засобу на будівлях, які є об’єктами культурної спадщини місцевого та/або національного значення – забороняється.

Інформаційно-сервісний знак, що стоїть окремо

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, складається з фундаменту, просторового металевого каркасу.

Основні характеристики:

– габарити металевого просторового каркасу не повинні перевищувати більше 2,5 х 8,0 х 1,5 м;

– може мати підсвічування;

– може бути як статичним так і динамічним;

– може мати різні технології зміни зображення.

Вимоги до розміщення:

– розміщення на тротуарах можливе за умови, якщо ширина вільної пішохідної зони від краю рекламоносія до лінії забудови складатиме не менше ніж 2м.

Забороняється розміщення:

– на пішохідних та велосипедних доріжках, алеях, пішохідній зоні тротуару.

Фундаментний блок наземного рекламного засобу має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав’яного покриву (газону) та виконанням  робіт з благоустрою території, де розміщений рекламоносій.

Рекламний засіб може встановлюватись на зовнішньому фундаменті за умови обов’язкового його розташування всередині єдиного обрамлення такої конструкції.

 

Рекламно-інформаційний покажчик, вказівник, що стоїть окремо на опорі

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, складається з фундаменту, просторового каркасу, опорної стійки, інформаційного та рекламного блоків.

Основні характеристики та вимоги до розміщення:

– загальні габаритні розміри вуличного та рекламного блоків: не більше 1,52 х 1,402 м;

– виступ рекламного засобу від опори до зовнішнього краю рекламоносія: не більше 1,55 м;

– нижній край рекламного засобу (просторового каркасу), що розміщується над проїзною частиною, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо рекламоносій не виступає над проїзною частиною – не нижче 2,5 м;

– повинен мати підсвічування;

– освітлення рекламного засобу не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків;

– рекламний блок, на якому тимчасово не розміщується рекламний сюжет, повинен бути заповнений фоновим покриттям або інформацією соціального змісту.

– відстань між однотипними рекламними засобами повинна бути не менше 40м;

Фундаментний блок наземного рекламоносія має бути заглиблений до рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав’яного покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою території, де розміщений рекламний засіб.

Забороняється розміщення:

– на пішохідних та велосипедних доріжках, алеях, пішохідній зоні тротуару.

Конструкція на естакаді, мості, шляхопроводі

Конструкція на естакаді, мості, шляхопроводі

Рекламний засіб, що розміщується виключно на естакаді, мості, шляхопроводі, має зовнішні поверхні для розміщення реклами.

Основні характеристики (вимоги):

– банерне полотно кріпиться до каркасу/рами, змонтованих на естакаді, мості, шляхопроводі. – – каркас/рама може мати різні конфігурації залежно від розмірів естакади, моста, шляхопроводу, способу кріплення банерного полотна тощо.

– може мати підсвічування;
Вимоги до розміщення:
– розміщення рекламного засобу можливе тільки по центрі одного напрямку руху на естакаді, мосту, шляхопроводі.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

8.1. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюють в межах своїх повноважень робочий орган, КП «Муніципальна варта» ДМР, орган, що забезпечує дотримання правил благоустрою міста та інші органи відповідно до законодавства.

8.2. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд рекламних засобів, розміщенні на них інформаційні та рекламні сюжети, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів, стан благоустрою місць їх розміщення, несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно з чинним законодавством України. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти та недоліки, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.

У разі порушення порядку розпорядження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цього Положення, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому КМУ.

8.3. На вимогу органів, наведених у п.8.1 цього Положення, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов’язані надавати документи, усні чи письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.

 1. ПОРЯДОК

виявлення, демонтажу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених у місті Дрогобичі з порушенням законодавства.

Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями Положення про порядок розміщення конструкцій зовнішньої реклами у місті Дрогобичі, Правил благоустрою міста Дрогобича (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом міської ради.

9.1. Виявлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій.

9.1.1. Виявлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій здійснюється шляхом проведення обстеження уповноваженою посадовою особою КП «Муніципальна варта» ДМР або органом, що забезпечує дотримання правил благоустрою міста.

9.1.2. Фізичні та юридичні особи, яким стало відомо про розміщення спеціальної конструкції у місті Дрогобичі, що встановлена без відповідного дозволу виконавчого комітету Дрогобицької міської ради з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, повідомляють про це робочий орган.

9.1.3. Робочий орган за зверненнями осіб, зазначених у пункті 9.1.2. цього Положення, проводить обстеження місць встановлення виявлених конструкцій зовнішньої реклами на наявність відповідно встановленого дозволу чи пріоритету, передає всю наявну інформацію уповноваженій посадовій особі КП «Муніципальна варта» ДМР, або органу, що забезпечує дотримання правил благоустрою міста.

9.1.4. Відповідно до п.2 ч.1 ст. 255 КУпАП та рішення виконавчого комітету ДМР №70 від 16.03.2017 уповноважені посадові особи КП «Муніципальна варта» ДМР мають право складати приписи та протоколи про адміністративні правопорушення на громадян та службових, посадових осіб суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності в межах компетенції та порядку передбачених чинним законодавством у сфері благоустрою, розміщенні та утриманні зовнішньої реклами.

9.1.5. У разі виявлення адміністративного правопорушення, уповноважені посадові особи КП «Муніципальна варта» ДМР складають на розповсюджувача зовнішньої реклами припис за ст. 152 КУпАП з вимогою:

а) про належне виконання договірних зобов’язань;

б) про звільнення місця, що зайняте без згоди власника або особи, уповноваженої на надання цих місць у користування (у випадку коли власник та його адреса відомі).

9.1.6. У разі невиконання вимог, зазначених у приписі чи при повторному порушенні уповноважена посадова особа КП «Муніципальна варта» ДМР зобов’язана на винну особу скласти протокол про адміністративне правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення у відповідності до вимог 19 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

9.1.7. За результатами невиконаних суб’єктами господарювання приписів, що стосувалися усунення порушень у розміщенні та утриманні конструкцій зовнішньої реклами, КП «Муніципальна варта» ДМР чи орган, що забезпечує дотримання правил благоустрою міста, скеровує лист з переліком порушень та додатками (адміністративна справа) до робочого органу для підготовки рішення виконавчого комітету про демонтаж конструкцій зовнішньої реклами.

9.2. Демонтаж конструкцій зовнішньої реклами.

9.2.1. Демонтаж конструкцій зовнішньої реклами проводиться у випадках:

а) самовільного розміщення;

б) коли технічний стан конструкції, розміщеної на місці, створює загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди (майнової чи немайнової) третім особам;

в) порушення зобов’язань, визначених договором про надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

г) закінчення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

д) розміщення спеціальної конструкції без отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

е) встановлення під час експертного обстеження технічного стану спеціальної конструкції неможливості її подальшої експлуатації;

є) припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи-підприємця;

ж) порушення благоустрою території;

з) засоби зовнішньої реклами, власника яких встановити неможливо.

9.2.2. Робочий орган готує проект рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради про демонтаж спеціальних конструкцій. У рішенні зазначається перелік спеціальних конструкцій, що підлягають демонтажу, вид та розмір із зазначенням місця розташування.

9.2.3. Після прийняття виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради вищевказаного рішення, робочий орган направляє лист про прийняте рішення власнику рекламоносія. Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, якими вони були встановлені, протягом 20 робочих днів з моменту прийняття рішення.

9.2.4. У разі невиконання вимог, зазначених у рішенні, юридична особа, з якою укладено договір про надання послуг демонтажу, проводить демонтаж спеціальних конструкцій зовнішньої реклами по закінченню 20-денного строку з моменту прийняття рішення.

9.2.5. Юридична особа, з якою укладено договір про надання послуг демонтажу, та іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу, складається Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник або законний користувач спеціальної конструкції, представник виконавчого комітету, робочого органу, представник КП «Муніципальна варта» ДМР, представники державних органів, міських служб та організацій (поліція, тощо).

Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції складається у трьох примірниках і підписується особами, присутніми при демонтажі спеціальної конструкції.

9.2.6. Один примірник Акту демонтажу спеціальної конструкції залишається у юридичної особи, що виконала демонтаж, другий примірник надається Департаменту міського господарства, а третій примірник надається власнику спеціальної конструкції або (у разі його відсутності або відмови від підписання акту) у 10-ти денний термін направляється до робочого органу для відправлення на адресу власника поштою листом (якщо встановлено місце його знаходження).

9.2.7. Якщо власник спеціальної конструкції або його адреса не встановлені, демонтаж спеціальної конструкції здійснюється без направлення листа на підставі рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради по договору про надання послуг з демонтажу з юридичною особою, яка має право надавати такі послуги з наступною компенсацією витрат з боку юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які є розповсюджувачами зовнішньої реклами.

9.2.8. Демонтаж спеціальної конструкції, яка створює загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди (майнової чи немайнової) третім особам здійснюється відповідною комісією, яка створюється розпорядженням міського голови на підставі Акту огляду технічного стану спеціальної конструкції та Акту проведення демонтажу спеціальної конструкції.

При складанні Акту огляду технічного стану спеціальної конструкції може здійснюватися фіксація стану спеціальної конструкції за допомогою фото-, відео- знімальних приладів, які додаються до Акту.

9.2.9. Один примірник Акту огляду технічного стану спеціальної конструкції залишається у голови комісії, другий направляється до робочого органу, який разом з пропозицією та відповідним проектом рішення виноситься на розгляд виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, а третій примірник надається власнику спеціальної конструкції або (у разі його відсутності або відмови від підписання акту) у 10-денний термін направляється на його адресу поштою листом (якщо встановлено місце його знаходження).

9.2.10. Якщо власник спеціальної конструкції або його адреса невідомі, юридична особа, з якою укладено договір про надання послуг демонтажу, у 10-ти денний термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження спеціальної конструкції органи поліції за місцем демонтажу спеціальної конструкції.

9.2.11. Власник спеціальної конструкції зобов’язаний компенсувати витрати, пов’язані з демонтажем та зберіганням спеціальної конструкції у встановленому порядку.

 9.3. Облік, зберігання та розпорядження демонтованими спеціальними конструкціями.

9.3.1. Облік демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку на підставі договору з юридичною особою, яка здійснила демонтаж.

9.3.2. Обов’язок щодо зберігання взятих на облік спеціальних конструкцій покладається на юридичну особу, з якою укладено договір на демонтаж.

9.3.3. Демонтовані спеціальні конструкції можуть бути передані юридичною особою, яка здійснила демонтаж на тимчасове зберігання відповідній організації на підставі договору зберігання та Акту прийому-передачі, в якому обов’язково зазначається перелік спеціальних конструкцій, їх стан та характеристики.

9.3.4. Особа, яка прийняла на зберігання демонтовані спеціальні конструкції, несе відповідальність за їх збереження з моменту підписання акту приймання-передачі.

9.3.5. Витрати, пов’язані з утриманням демонтованих спеціальних конструкцій, несе зберігач.

9.3.6. Демонтовані спеціальні конструкції зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).

9.3.7. Власник спеціальної конструкції або його представник має право на повернення демонтованої спеціальної конструкції на підставі:

– документа про відшкодування вимушених витрат, пов’язаних з демонтажем спеціальної конструкції та її зберіганням;

– заяви на ім’я керівника Департаменту міського господарства про повернення демонтованої спеціальної конструкції;

– документа, що підтверджує право особи на одержання демонтованої спеціальної конструкції;

– документ, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію (на вимогу).

9.3.8. Повернення демонтованої рекламної конструкції здійснюється на підстав акту прийому-передачі юридичною особою, яка здійснювала демонтаж та розповсюджувачем зовнішньої реклами.

9.3.9. Якщо протягом року після проведення публікації власник не заявив свої права на спеціальну конструкцію, до неї може застосовуватися процедура та операція поводження з відходами відповідно до законодавства.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчого комітету.

10.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту