Обласний конкурс мікропроектів

Директор
Іванов Василь Дмитрович

Бюджет та умови

Не більше 500 тис.грн на один проект; Установа може подати не більше двох проектів.

Консультації в написанні проектів

Звітування

Програма проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) зорієнтована на вирішення проблем соціально-економічного розвитку громад шляхом підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів на базовому рівні.
Суть Програми: участь громадських організацій, ініціативних груп, активу громад у реалізації проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам.

Участь у Конкурсі можуть брати органи самоорганізації населення, громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні ради, а також ради об’єднаних територіальних громад (ОТГ), міські ради (далі – Конкурсанти). У випадку, коли об’єкт комунальної власності громади фінансується з районного бюджету (з огляду на те, що об’єкт перебуває у спільній власності територіальних громад району), участь у Конкурсі мають право брати відповідні структурні підрозділи районних державних адміністрацій та міських рад.
Обов’язковою умовою отримання коштів субвенції обласного бюджету є залучення до загального бюджету мікропроекту коштів місцевих бюджетів та коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг залучених Конкурсантом коштів має бути не меншим від суми коштів, яку планується залучити з обласного бюджету. Невід’ємною складовою в залучених Конкурсантом коштах має бути небюджетний внесок у сумі не менше 5 % від вартості проекту (див. додаток 5 до Програми). Небюджетний внесок Конкурсанта може бути у вигляді фінансового внеску (кошти фізичних осіб), нефінансового внеску (робота, матеріали (зразок Акта про нефінансовий внесок у рамках мікропроекту міститься в додатку 9)) та спонсорських коштів.
Конкурсанти повинні надати чіткі підтверджувальні документи щодо забезпечення фінансування за рахунок залучених коштів. Джерелами формування залучених коштів Конкурсанта можуть бути: районний, ОТГ, міський, селищний, сільський бюджети, а також небюджетний внесок Конкурсанта у вигляді фінансового (кошти фізичних осіб, спонсорів, донорів), нефінансового внеску (робота, матеріали).
Щорічно, напередодні формування обласного бюджету на наступний рік, Конкурсна рада затверджує уточнені умови проведення Конкурсу проектів у частині:
плану організаційно-технічних заходів з проведення конкурсу;
пріоритетів Конкурсу на наступний бюджетний рік;
фінансових показників щодо субвенції, яка спрямовується на фінансування проектів з обласного бюджету в рамках Програми (максимальна сума субвенції та загальна вартість проекту).
Проект має бути реалізованим упродовж поточного бюджетного року, на який передбачаються кошти обласного бюджету для виконання Програми. На об’єкті, що зазнав капітального ремонту, реконструкції, здійснене будівництво Конкурсант обов’язково встановлює інформаційну табличку встановленого взірця (надається Секретаріатом).

До участі в Конкурсі не допускаються проекти в таких випадках:

 • Конкурсант подав заявку пізніше, ніж визначено оголошенням про Конкурс;
 • Конкурсант подав більше ніж одну заявку на один і той самий об’єкт (окрім придбання обладнання та інвентаря).
 • Конкурсант подав офіційний лист про відкликання проекту;
 • Конкурсант перебуває в стадії реорганізації чи ліквідації.

Не фінансуються проекти, які передбачають:

 • отримання заробітної плати, винагород та інших компенсаційних виплат Конкурсантам;
 • погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;
 • купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків;
 • купівлю і ремонт техніки для фізичних осіб;
 • випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок;
 • спрямування на політичну та виборчу діяльність;
 • отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги;
 • фінансування об’єктів, які перебувають у спільній власності територіальних громад області, державній чи приватній власності.

Офіційне повідомлення про початок Конкурсу та умови його проведення розміщуються на веб-сайтах Львівської обласної ради чи Львівської обласної державної адміністрації. Подання заявок на участь у Конкурсі розпочинається наступного дня після публікації офіційного повідомлення про початок Конкурсу і здійснюється впродовж терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради.
Конкурсна рада організовує та забезпечує, за участі професійних експертів, проведення для Конкурсантів семінарів із менеджменту проектів – за тематикою, необхідною для якісної підготовки і впровадження проектів.
Конкурсанти, у визначений Конкурсною радою термін, реєструють заявки на участь в Конкурсі за встановленою формою (додаток 3), у тому числі заповнюють описову частину проекту згідно з додатком 3.1 на онлайн-платформі, що розміщена на веб-сайті обласної ради.
До заявки обов’язково додаються:
– документи, що підтверджують співфінансування проекту з боку Конкурсанта, а саме:
за наявності фінансового внеску (кошти фізичних осіб та спонсорів) – належно завірені виписки з фінансових установ про наявність небюджетних коштів Конкурсанта;
за наявності нефінансового внеску – належно оформлений акт про нефінансовий внесок (додаток 9), що складається на підставі кошторисної документації;
рішення сесій місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів з місцевих бюджетів (у розрізі конкретних об’єктів) подаються Конкурсантами в секретаріат (відповідно до реєстраційного номера заявки) в термін визначений Конкурсною радою;
– документи, що обґрунтовують видатки в рамках проекту (локальні та зведені кошториси, розроблені та завірені в установленому законодавством порядку, комерційні пропозиції, розрахунки тощо);
– довідка від балансоутримувача про правовий статус нерухомого майна;
– фото об’єкта в електронному вигляді;
– інші необхідні матеріали, перелік яких зазначено в додатку 4.
Загальний опис проекту (додаток 3.1) та визначені вище документи Конкурсант прикріпляє до реєстраційної картки одним сканованим PDF файлом.
У випадку ненадання Конкурсантом рішення сесій місцевих рад (виконкомів) щодо виділення коштів з місцевих бюджетів (у розрізі конкретних об’єктів) у термін, визначений Конкурсною радою, відповідний проект автоматично вибуває з числа учасників Конкурсу.
Реєстрація заявок, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється відділом з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради.
Заявки розглядаються на відповідність за формальними ознаками. За перевірку заявок на відповідність за формальними ознаками відповідає відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради. У випадку відсутності повного пакету документів відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків не має права реєструвати такого Конкурсанта.
Відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради впродовж 20 календарних днів після завершення терміну реєстрації забезпечує опрацювання поданих заявок.
Конкурсанти, відповідно до чинного законодавства, несуть відповідальність за достовірність інформації та поданих документів.
Підставою для відмови в реєстрації претендента як потенційного учасника Конкурсу може бути:
– невідповідність заявника вимогам пункту 1 розділу V Програми;
– невідповідність змісту проекту визначеним Конкурсною радою пріоритетним напрямам;
– невідповідність поданого проекту вимогам, зазначеним у пунктах 5, 6 та 7 розділу V Програми;
– недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;
– виявлення недостовірної інформації про діяльність громадської організації, ініціативної групи, інших об’єднань громадян та їх неспроможність реалізувати мікропроект;
– подання проектної заявки щодо об’єкта, який зазначено в іншій, уже зареєстрованій проектній заявці;
– наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення Конкурсу.

1. Оцінку проектних заявок проводять члени Експертної комісії (Положення про комісію – додаток 6) на основі Таблиці оцінювання проектів, поданих для участі в Конкурсі (додаток 5).
2.Експертна комісія здійснює оцінку проектних пропозицій упродовж строку, встановленого Конкурсною радою (не більше 45 днів).
3.Після завершення оцінювання проектних заявок Експертна комісія, визначає середній бал, при цьому додаються бали з урахуванням індексу податкоспроможності адміністративної одиниці за місцем реалізації проекту відповідно до пункту 5 додатку 5.
Секретаріат Конкурсної ради формує відповідні рейтингові таблиці в розрізі визначених Конкурсною радою пріоритетів (середнє арифметичне балів, виставлених кожним із експертів) та подає на розгляд Конкурсній раді для визначення потенційних переможців.
У разі набрання проектами однакової кількості балів перевага надається проектові, загальний бюджет якого є меншим.
4. Для потенційних переможців Конкурсна рада встановлює термін подання рішень сесій органів місцевого самоврядування щодо забезпечення співфінансування проектів.
5. На підставі результатів експертної оцінки та поданих рішень сесій органів місцевого самоврядування щодо забезпечення співфінансування проектів, Конкурсна рада приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу.
6. Рішення Конкурсної ради щодо остаточних переможців оформляється протоколом та є підставою для оголошення результатів Конкурсу.
7. Секретаріат Конкурсної ради формує зведений перелік переможців і подає на затвердження головам обласної ради та облдержадміністрації.
8. У випадку незгоди Конкурсанта з результатами Конкурсу, він має право їх оскаржити протягом 5 робочих днів з дня оголошення (офіційного оприлюднення результатів), відповідно до Порядку, наведеного в додатку 12.
9. У випадку вибуття з числа переможців Конкурсу окремих проектів, до числа переможців автоматично зараховуються наступні за рейтингом проекти (за пріоритетами), які мають найменшу загальну кошторисну вартість, відповідно до обсягу фінансування Програми на поточний рік.

Рішення обласної ради та положення "Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки"

Звіт про реалізацію проектів у Дрогобичі

Перейти до вмісту