Володимир Коцюба: У Дрогобицькій міській раді затвердили Етичний кодекс посадових осіб виконавчих органів

4 Вересня 0:00

У Дрогобичі виконавчий комітет Дрогобицької міської ради затвердив Етичний кодекс посадових осіб виконавчих органів.

Про це повідомив заступник міського голови Дрогобича, керуючий справами виконкому Володимир Коцюба.

Мета цього Кодексу полягає в наступному: – забезпеченні довіри громади до діяльності міської ради, виконавчого комітету, посадових осіб місцевого самоврядування; – підвищенні авторитету міської ради, її виконавчого комітету та репутації посадових осіб місцевого самоврядування; – забезпеченні ефективного здійснення завдань, поставлених громадою міста перед виконавчим комітетом міської ради; – профілактиці корупції у виконавчому комітеті; – розширенні можливостей впливу громадськості міста на оцінку і якість діяльності виконавчого комітету міської ради; – інформуванні фізичних та юридичних осіб про поведінку, яку вони вправі очікувати від посадових осіб місцевого самоврядування.

«Етичний кодекс посадових осіб виконавчого комітету Дрогобицької міської ради було прийнято вперше у Дрогобичі. Відтак цим документом ми регламентували поведінку, обов’язки та відповідальність службовців. Також цим документом ми стимулюватимемо службовців до підвищення рівня професійних якостей, що, своєю чергою, покращить якість надання послуг громаді міста», — зазначив Володимир Коцюба.

Відтак Кодекс встановлює основні вимоги до поведінки посадових осіб, що займають посади, віднесені до відповідних категорій посад посадових осіб відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Окрім основних принципів поведінки посадових осіб, Кодексом регламентовано загальні обов’язки посадових осіб щодо створення та підтримки позитивного іміджу посадової особи, професіоналізму, лояльності, відкритості та гласності, відносин з громадянами, виконання доручень, толерантності та неупередженості, запобігання корупції та конфлікту інтересів, використання майна громади та інформації. Також Кодексом регламентовано гарантії виконання загальних обов’язків посадових осіб та відповідальність за їх невиконання.

Ознайомитися з повним текстом Етичним кодексом посадових осіб виконавчих органів можливо на Інтернет-порталі Дрогобицької міської ради.

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС посадових осіб виконавчого комітету Дрогобицької міської ради

Основні положення

Етичний кодекс посадових осіб виконавчого комітету міської ради (в подальшому – посадові особи) є узагальненням стандартів поведінки та доброчесності, спрямованих на підвищення авторитету міської ради, прийнятий з метою впорядкування та удосконалення професійної діяльності посадових осіб для забезпечення рівня фахової відповідності та високої якості надання адміністративних послуг територіальній громаді міста.

Мета

– забезпечення довіри громади до діяльності міської ради, виконавчого комітету, посадових осіб місцевого самоврядування;

– підвищення авторитету міської ради, її виконавчого комітету та репутації посадових осіб місцевого самоврядування;

– забезпечення ефективного здійснення завдань, поставлених громадою міста перед виконавчим комітетом міської ради;

– профілактика корупції у виконавчому комітеті;

– розширення можливостей впливу громадськості міста на оцінку і якість діяльності виконавчого комітету міської ради;

– інформування фізичних та юридичних осіб про поведінку, яку вони вправі очікувати від посадових осіб місцевого самоврядування.

Законодавчі підстави

Норми Етичного кодексу ґрунтуються на Конституції України, Законах України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про боротьбу з корупцією”, “Загальних правилах поведінки держаного службовця”, затверджених наказом Головдержслужби України від 23.10.2000р. №58, Статуті територіальної громади міста, «Колективному договорі.

Предмет регулювання

Кодекс встановлює основні вимоги до поведінки посадових осіб, що займають посади, віднесені до відповідних категорій посад посадових осіб відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Основні принципи поведінки посадових осіб

Поведінка посадових осіб ґрунтується на таких основних принципах:

– служіння територіальній громаді міста;

– демократизму і законності;

– гуманізму і соціальної справедливості;

– пріоритету прав людини і громадянина;

– професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

– персональної відповідальності за виконання посадових повноважень і дотримання службової дисципліни;

– політичної неупередженості;

– відкритості, гласності та контрольованості;

Основні терміни

– служба в Дрогобицькій міській раді, її виконавчому комітеті – це професійна, на постійній основі діяльність громадян, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом;

– посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця виконавчого комітету, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень;

– посадові особи – керівники, заступники керівників та інші працівники органів місцевого самоврядування, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;

– зацікавлена особа – фізична та/або юридична особа, яка пов’язана взаємовідносинами з установою, де працює посадова особа;

– неналежна винагорода – подарунки, кошти, послуги, оплата поїздок, розваг, відпочинку, інші винагороди майнового або немайнового характеру за виконання посадовою особою своїх посадових обов’язків, не передбачені чинним законодавством України з питань місцевого самоврядування;

– конфлікт інтересів – ситуація, коли посадова особа має приватний інтерес, тобто переваги для нього або його сім’ї, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій, з якими він має або мав спільні ділові чи політичні інтереси, що впливає або може впливати на неупереджене та об’єктивне виконання.

1. Загальні обов’язки посадових осіб

Створення та підтримка позитивного іміджу посадової особи

Поведінка посадової особи має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до місцевого самоврядування, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією і законами України.

Посадові особи мають дбати про позитивний імідж та авторитет органів місцевого самоврядування і державної служби в цілому, дорожити своїм статусом та керуватись Статутом територіальної громади міста. Кожна посадова особа повинна проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, забезпечувати найефективніше виконання своїх посадових обов’язків в інтересах фізичних та юридичних осіб, міста, суспільства і держави.

Посадові особи співпрацюють з замовниками послуг, намагаючись якісно і вчасно реалізовувати будь-які завдання, які ставляться перед ними, створюють доброзичливу атмосферу спілкування, сприяють добровільній участі громадян у процесі надання послуг. Довіра до роботи посадової особи виконавчого комітету є необхідною умовою результативної діяльності органу місцевого самоврядування з метою задоволення інтересів громади міста.

Посадові особи повинні відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не допускати упередженої критики на їхню адресу, піддавати конструктивному аналізу професійні дії колег.

Всі посадові особи зобов’язані своєчасно і точно виконувати рішення вищестоящих органів державної влади чи посадових осіб та рішення, розпорядження і вказівки своїх керівників; підтримувати і зміцнювати довіру фізичних і юридичних осіб до своєї професійної діяльності, до виконавчого комітету міської ради.

Зовнішній вигляд посадової особи не повинен суперечити вимогам ділового етикету, не допускається спортивний, вечірній стиль одягу (джинсовий, прозорий, яскраво-строкатий одяг) при виконанні службових обов’язків.

Професіоналізм

Посадові особи зобов’язані:

– виконувати свої повноваження на високому професійному рівні. При виконанні своїх повноважень забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

– постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

Посадовим особам забороняється виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики).

Посадові особи зобов’язані утримуватися від виконання іншої дозволеної законом роботи, якщо вона заважає їм належним чином виконувати свої повноваження або якій вони повинні приділяти увагу протягом свого робочого часу.

Лояльність Посадові особи зобов’язані:

– утримуватися від публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності виконавчого комітету міської ради, їх керівників, посадових осіб, за винятком випадків, коли це входить до їх посадових обов’язків;

– уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їх репутації та авторитету виконавчого комітету міської ради.

Відкритість та гласність

Всі громадяни України, юридичні особи відповідно до Закону України “Про інформацію” мають право на оперативне одержання через засоби масової інформації публічно поширюваної інформації про діяльність виконавчого комітету міської ради та її посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

Пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

Посадові особи зобов’язані:

– захищати права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, будувати діяльність виконавчого комітету міської ради та всіх її працівників на цих пріоритетах;

– з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинні проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, нестриманості у висловлюваннях або поводитися таким чином, що дискредитує виконавчий комітет міської ради чи ганьбить репутацію посадової особи, допускатися рішень і дій (бездіяльності), що утискають права, свободи і законні інтереси громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їх честі, гідності і діловій репутації;

– забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Виконання доручень

Посадові особи зобов’язані:

– виконувати доручення вищих за посадою осіб, які не суперечать закону й видані у межах їх повноважень, встановлених законом;

– у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу. У цьому разі посадова особа, яка дала доручення або вища за посадою особа протягом 3 днів повинні надати посадовій особі письмове підтвердження чинності або скасувати видане доручення.

Толерантність, неупередженість

 Посадові особи зобов’язані:

– приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні посадових обов’язків надання переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

– не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ним своїх посадових обов’язків;

– виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців.

Запобігання корупції

Посадові особи повинні:

– посадові особи, виконуючи свої посадові обов’язки, не повинні перебувати у ситуації фінансової чи будь-якої іншої залежності від третіх осіб чи організацій, які могли б впливати на їх посадові функції. Посадові особи повинні керуватися лише чинним законодавством України.

– суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про боротьбу з корупцією” та антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати їх в корупції;

– своєю поведінкою демонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, відмітають пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовують службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформувати свого керівника або державний орган вищого рівня;

– декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у терміни, визначені законодавством України; ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в порядку і розмірах, установлених законом.

Конфлікт інтересів

Посадові особи не мають права:

– використовувати свої офіційні положення для невиправданого здобування особистої користі або особистої та фінансової користі для своїх сімей;

– брати участь ні в яких угодах, не займати ніякого положення, не виконувати ніяких функцій і не мати ніяких фінансових, комерційних або інших аналогічних інтересів, які несумісні з їх посадою, функціями, обов’язками або їх виконанням;

– користуватися державними грошовими коштами, власністю, послугами або інформацією, отриманою ними при виконанні службових обов’язків, для здійснення діяльності, не пов’язаної з виконанням службових обов’язків.

Посадові особи повинні:

– вчиняти заходи, які встановлені законом, для того, щоб після звільнення з своїх посад не зловживати своїм колишнім службовим положенням.

У відношенні рішень (дій), що приймаються посадовими особами за заявами фізичних і юридичних осіб і які тягнуть юридичні наслідки, конфлікт інтересів виникає з дня подачі зацікавленою особою заяви відповідній посадові особі.

Посадові особи зобов’язані:

– запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту інтересів вжити заходів з його врегулювання.

Використання майна

Посадові особи зобов’язані:

ощадливо та ефективно використовувати державне майно, інші засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення, користування і розпорядження якими входить до його компетенції.

Посадовим особам забороняється:

– використовувати державне майно, інші засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних з виконанням ним своїх посадових обов’язків.

Використання інформації

Посадові особи зобов’язані:

– забезпечити доступність інформації про діяльність виконавчого комітету міської ради, власну службову діяльність у межах і порядку, встановлених законодавством;

– дотримуватись встановлених у виконавчому комітеті міської ради правил надання службової інформації.

Посадовим особам забороняється:

– використовувати службову інформацію в неслужбових цілях інакше, як у порядку, передбаченому чинним законодавством України та правилами надання службової інформації;

– розголошувати довірену їм державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, визначену Законами України “Про інформацію” та “Про державну таємницю”, у тому числі й після залишення ними служби в міській раді, її виконавчому комітеті, а також використовувати таку інформацію у власних інтересах або в інтересах інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. Працівники не повинні приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких визначено законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб’єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від вжиття заходів з охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

2. Гарантії виконання загальних обов’язків посадових осіб

Аналіз поведінки посадових осіб

– здійснюється самими посадовими особами, вищими за посадою особами, органами. Підсумки аналізу поведінки у виконавчому комітету міської ради підводяться не рідше одного разу на рік.

Консультації

У випадку, якщо посадові особи не є впевненні у тому, які дії вони повинні вчинити або від яких дій вони повинні утриматися з метою дотримання норм поведінки, зазначена службова особа повинна звернутися за консультацією до вищої за посадою особи.

Участь громадськості у здійсненні контролю за поведінкою посадових осіб

Громадяни мають право брати участь у здійсненні контролю за поведінкою посадових осіб через органи державної влади, громадські організації, особисто, у судовому порядку та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству України.

Виконавчий комітет міської ради інформує громадськість через засоби масової інформації, Інтернет та в іншому, передбаченому законодавством порядку про стандарти та норми поведінки і етики, гарантії їх дотримання і відповідальність за їх порушення, заходи держави у сфері здійснення контролю за поведінкою працівників.

Забороняється встановлювати обмеження на інформацію щодо стандартів та норм поведінки і етики, гарантій їх дотримання і відповідальності за їх порушення.

3. Відповідальність за порушення Етичного кодексу

За порушення Етичного кодексу посадові особи несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому                                                                  В. Коцюба

Перейти до вмісту