Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Дрогобичі

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Дрогобичі (надалі – Правила) розроблені відповідно до Законів України «Про рекламу», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 №2067 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів.

1.2. Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Дрогобичі та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.3. Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, а також фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Дрогобичі.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
– алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
– виконавчий орган ради – виконавчий комітет Дрогобицької міської ради;
– вивіска чи табличка – елемент на будинку (площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв.метрів), будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.
– дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
– демонтаж – комплекс заходів, що передбачають відокремлення спеціальної конструкції від місця її розташування або її основи та транспортування на склад для подальшого зберігання.
– зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
– інформаційно-сервісні знаки індивідуального проектування – стаціонарні знаки дорожнього руху виконані у відповідності до вимог ДСТУ 4100-2002 (із зазначенням об’єктів підприємницької діяльності);
– конструктивне рішення – документація, яка містить технічні та архітектурно-естетичні вирішення спеціальної конструкції та рекламоносія, місце її розташування з відповідною прив’язкою та фотографічний знімок до розташування спеціальної конструкції;
– місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста Дрогобича, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
– особа – фізична особа, в тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні;
– пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
– реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;
– рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;
– рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;
– робочий орган – відділ економіки виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, на який рішенням сесії Дрогобицької міської ради від 08.12.2015 №33 «Про внесення змін до Положення про відділ економіки виконавчого комітету Дрогобицької міської ради», покладено виконання функцій щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у місті Дрогобичі;
– розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами рекламними засобами, що належать такій особі на праві власності або передані їй у користування;
– спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;
– складна спеціальна конструкція – конструкція, що відповідає одній або декільком з таких ознак:
*розмір однієї рекламної площини окремо встановленої стаціонарної спеціальної конструкції будь-якого виду більше або дорівнює 6 м.кв.;
*встановлюються з проведенням прихованих робіт, що підлягають огляду згідно з переліком робіт, встановленим діючими будівельними нормами;
*має фундамент;
*висотою більше двох метрів;
*встановлюються на даху будинку, споруди;
*виготовлені за індивідуальним проектом або мають нетипові розміри;
*для виготовлення або встановлення потребують складних конструктивних рішень.
– товар – будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності;
– відділ-центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дрогобицької міської ради – це постійно діючий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
– місце розташування спеціальної конструкції – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
– припис – обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога робочого органу про усунення порушень вимог законодавства України та усунення виявлених порушень, зобов’язань, визначених договором, та їх наслідків;
– самовільно встановлені спеціальні конструкції – конструкції, які розміщенні без отримання у встановленому законодавством порядку дозволу, без згоди власника місця або особи, уповноваженої на надання цього місця у користування;
– соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

2.2. Терміни, що не визначені в цих Правилах, вживаються у значенні наведеному в Законі України «Про рекламу» та Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067.

3. РОБОЧИЙ ОРГАН

3.1. До повноважень робочого органу належать:
– розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії, анулювання дозволу та видачі дубліката;
– надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
– підготовка проектів рішень виконавчого комітету Дрогобицької міської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні,, внесення змін у дозвіл, переоформлення, анулювання дозволу та видачі дубліката;
– видача дозволів розповсюджувачам зовнішньої реклами на підставі рішень виконавчого комітету Дрогобицької міської ради;
– підготовка проектів рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчого комітету з питань зовнішньої реклами;
– ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних до містобудівного кадастру;
– надання органам державної податкової служби інформації про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл;
– подання виконавчому комітету Дрогобицької міської ради інформації про порушення розповсюджувачами зовнішньої реклами цих Правил та чинного законодавства в галузі реклами для вжиття заходів відповідно до даних Правил щодо попередження та усунення таких порушень;
– підготовка та подання до виконавчого комітету Дрогобицької міської ради пропозицій щодо розмірів і порядку використання плати за користування місцями, що надаються розповсюджувачами зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій;
– інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

4.1. Розміщення зовнішньої реклами у місті Дрогобичі здійснюється на підставі дозволів, які видаються робочим органом на підставі рішень виконавчого комітету Дрогобицької міської ради;
Зовнішня реклама повинна розміщуватися з дотриманням Законів України «Про рекламу», «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», Державних стандартів України, Державних будівельних норм і правил та інших нормативних актів України, рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчого комітету, а також цих Правил.

4.2. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо:
– менший строк не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами;
– менший строк не встановлено погодженням власника місця розміщення спеціальної конструкції або уповноваженим органом (особою), з урахуванням погодження утримувачів інженерних комунікацій та інших уповноважених осіб (у разі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах приватної власності).
Дозвіл не може бути виданий на термін більший, ніж погоджений з власником місця розташування спеціальної конструкції. Погодження має бути оформлено в письмовій формі.

4.3. Дозвіл, виданий у встановленому цими Правилами порядку, є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних із розміщення рекламного засобу.

4.4. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
– розміщуватися із дотриманням вимог техніки безпеки:
– розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями,
– розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій,
– підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством,
– розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій;
– розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
– освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
– фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
– на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
– розміщення окремо розташованих рекламних засобів (виносна реклама) на тротуарах допускається при умові розташування їх рекламних площин над тротуаром та збереження для руху пішоходів ширини не меншої, ніж 2 метри;
– нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менше, ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
– у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

4.5. Зовнішня реклама розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, встановлених на:
а) відкритій місцевості;
б) зовнішніх поверхнях будинків і споруд;
в) елементах вуличного обладнання та над проїжджою частиною вулиць і доріг.

4.6. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з відділом Національної поліції.

4.7. На територіях, будинках (в тому числі пам’ятках архітектури) і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).

4.8. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток, в зонах історичних ареалів, дозволяється відповідно до зареєстрованого у відділі містобудування та архітектури виконавчого комітету Дрогобицької міської ради паспорту опорядження фасаду з визначеним місцем розміщення рекламних засобів, за погодженням з місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

4.9. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

4.10. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.

4.11. Забороняється розташовувати спеціальні конструкції, рекламні засоби:
– на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
– на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

4.12. Забороняється розміщення зовнішньої реклами без застосування спеціальних конструкцій безпосереднім нанесенням фарби або плівкових матеріалів, друкованої реклами (листівки, оголошення, афіші, агітаційні матеріали тощо) на поверхні будинків (у т.ч. на вікнах та дверях), будівель, споруд, огорож та вуличного обладнання, покриття тротуарів, вулиць та доріг.

4.13. Забороняється використання дорожніх знаків для розміщення зовнішньої реклами.

5. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

5.1. Загальні вимоги до розміщення складних спеціальних конструкцій.

5.1.1. Спеціальні конструкції повинні розташовуватись з дотриманням вимог чинного законодавства України у галузі зовнішньої реклами, інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

5.1.2. Розміщення складних спеціальних конструкцій, що стоять окремо, дозволяється поза зоною тротуарних доріжок, на узбіччях, полосах озеленення (без вирубки дерев, насаджень).

5.1.3. Розташування спеціальних конструкцій у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

5.1.4. Зворотна сторона спеціальних конструкцій, що мають одну рекламну площину, повинна бути естетично оформлена.

5.1.5. Спеціальні конструкції забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії. Для розміщення зазначеної інформації має бути відведено не менш, ніж 0,3 % площі робочої поверхні спеціальної конструкції.

5.1.6. Спеціальні конструкції повинні використовуватися тільки за призначенням.

5.1.7. Для спеціальних конструкцій, що мають елементи кріплення, в обов’язковому порядку розробляється проект кріплення конструкції з метою забезпечення безпеки при експлуатації.

5.1.8. Розміщення складних спеціальних конструкцій здійснюється згідно з проектною документацією, розробленою відповідно до будівельних норм та державних стандартів. Проектна документація завіряється підписом і скріплюється особистою печаткою інженера-проектувальника.

5.1.9. Розроблення необхідної проектної, технічної документації на спеціальні конструкції, виготовлення, монтаж (демонтаж) спеціальних конструкцій здійснюється суб’єктами господарювання, що мають прав на здійснення діяльності в даній сфері.

5.1.10. Проектна документація повинна визначати взаємозв’язок спеціальної конструкції із навколишньою місцевістю, містити основні технічні характеристики спеціальної конструкції, розрахунки на надійність і стійкість від можливих навантажень, креслення елементів і вузлів конструкції, відомості про використані матеріали, інформацію про зварні з’єднання її елементів, кінцевий термін експлуатації спеціальної конструкції.
Застосування не рекомендованих проектом матеріалів не допускається.

5.1.11. Спеціальні конструкції не повинні мати схожості за зовнішнім виглядом, зображенням, звуковим ефектом з технічними засобами організації дорожнього руху і спеціальних сигналів, погіршувати їх видимість, знижувати безпеку руху, зменшувати габарити інженерних споруд, видавати звуки, що можуть бути почуті в межах проїжджої частини особою з нормальним слухом, створювати враження перебування на дорозі пішоходів, транспортних засобів, тварин,інших предметів, повинні відповідати вимогам правил, стандартів, технічних норм, пропонованих до конструкцій даного типу.

5.2. Загальні вимоги здійснення монтажу, експлуатації та демонтажу спеціальних конструкцій.

5.2.1. При виконанні робіт з монтажу, експлуатації та демонтажу спеціальних конструкцій необхідно дотримуватись:
– вимог технічних нормативів щодо забезпечення техніки безпеки під час проведення зазначених робіт;
– вимог по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення зазначених робіт.

5.2.2.Загальний строк монтажу спеціальних конструкцій не повинен перевищувати 7 днів з дня отримання розповсюджувачем реклами Дозволу. Відновлення трав’яного покриття або інших насаджень навколо місця розміщення рекламного засобу повинно виконуватись в строк не більше 3 днів з моменту монтажу або демонтажу спеціальної конструкції. У зимовий період у ті ж терміни виконуються роботи з вивезенням зайвого ґрунту, завезення і підсипання сухої рослинної землі та її розрівнювання.

5.2.3. Експлуатація спеціальних конструкцій здійснюється без заїзду автотранспорту на трав’яне покриття або інші насадження навколо місця розміщення рекламного засобу.

5.2.4. Спеціальні конструкції повинні утримуватися відповідно до технічних умов, передбачених проектною документацією, у належному технічному та естетичному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджень конструкцій та рекламних сюжетів.

5.2.5. Демонтаж спеціальних конструкцій, встановлених з порушенням вимог чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів, здійснюється відповідно до розділу 9 «Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Дрогобичі».

5.3. Види спеціальних конструкцій.

5.3.1. Спеціальні конструкції поділяються на стаціонарні та тимчасові.

5.3.2. Стаціонарні спеціальні конструкції – це рекламні засоби, що мають постійне місце розміщення, які встановлюються окремо або розташовуються на будинках, спорудах або елементах вуличного обладнання.

5.3.3. Окремо встановленні стаціонарні спеціальні конструкції поділяються на такі види:

5.3.3.1. Щити стаціонарні (білборди) – окремо встановлені спеціальні конструкції, що мають зовнішні поверхні для розміщення реклами, складається з фундаменту, каркасу та інформаційного поля (полів), що встановлюються на газонах, ґрунті, асфальті тощо.

5.3.3.2. Об’ємно-просторові конструкції – спеціальні конструкції, у яких для розміщення інформації використовується об’єм та поверхня конструкції.
Об’ємно-просторові конструкції виконуються виключно за індивідуальними проектами, входячи з архітектурних та містобудівних особливостей міської території, розміщуються в пішохідних зонах (крім алей і пішохідних доріжок) і на майданах, на територіях парків.

5.3.3.3. Прапори – спеціальні конструкції з символікою розповсюджувачів зовнішньої реклами (товарні знаки, скороченні найменування, тощо), що складаються основи, одного або декількох флагштоків і м’яких полотнищ.

5.3.3.4. Інформаційні стенди – спеціальні конструкції висотою до 2,5 м. та розміром площі не більше 5 м.кв., які розташовуються в пішохідній зоні, призначені для розміщення дрібно форматних афіш культурних та розважальних заходів, агітаційних матеріалів, соціальної реклами, листівок суб’єктів підприємницької діяльності.

5.3.3.5. Розтяжки на власних опорах – окремо встановленні стаціонарні спеціальні конструкції, які складаються з фундаменту, власних опор, пристроїв натягу, кріплення та інформаційного зображення, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць.

5.3.4. Стаціонарні спеціальні конструкції, які розташовуються на будинках, спорудах або елементах вуличного обладнання поділяються на такі види.

5.3.4.1. Дахові установки – стаціонарні об’ємні або площинні спеціальні конструкції, які розташовуються цілком або частково на даху будинку, споруди.
Дахові установки не використовуються для розміщення зовнішньої реклами на малих архітектурних формах, прибудовах та зупинкових павільйонах міського наземного транспорту.
У проектах дахових установок розрахункові дані повинні відповідати рекомендованим значенням припустимих навантажень, отриманих в результаті обстеження елементів несучих конструкцій будинку, споруди, включаючи виконання розрахунків на вітрову стійкість з урахуванням конкретного місця розміщення. Проект дахової установки завіряється підписами і скріплюється печатками архітектора міста та інженера-проектувальника.

5.3.4.2. Щити на фасаді – спеціальні конструкції, які розташовуються на поверхнях стін будинків, споруд, будівель у вигляді стаціонарних щитових спеціальних конструкцій.

5.3.4.3. Холдер – це двостороння вертикальна площина, яка розміщується на будинках, спорудах, або на існуючих опорах вуличного обладнання.
З метою безпечної експлуатації холдери на існуючих опорах вуличного обладнання повинні встановлюватися на висоті не менше 3 м. над газонами, тротуарами і пішохідними доріжками. На будинках, спорудах холдери розміщуються на висоті не менш 2,5 м. від поверхні землі.
Холдери, які розміщуються на будинках, спорудах не повинні виступати більш ніж на 1,5 м від місця кріплення до будинку, споруди.
Не допускається розміщення на одній опорі більше одного холдера.

5.3.4.5. Розтяжки – спеціальні конструкції, що розміщуються над проїжджою частиною вулиць та складаються з кріплення, каркасу та інформаційного зображення.
Розтяжки виконуються з використанням сучасних матеріалів, на м’якій основі в жорсткому каркасі.
Розтяжки повинні розташовуватися не нижче 5 м. над проїжджою частиною.

5.3.4.6. Інформаційно-сервісні знаки індивідуального проектування – об’єкти вузького профілю, призначені для обслуговування учасників руху (закусочні, підприємства з ремонту шин, магазини запасних частин і т.і).
Інформаційно-сервісні знаки не можуть розміщуватися на одній опорі або створі із засобами організації дорожнього руху, а також обмежувати їх видимість або заважати їх сприйняттю учасниками дорожнього руху.

5.3.4.7. Сіті-лайт – двостороння рекламна конструкція на ніжці (опорі), стандартного формату 1,2×1,8 м., з можливим підсвічуванням, встановлюється на тротуарах, поблизу проїжджої частини.

5.3.4.8. Пілар, тумба – кругла чи багатогранна рекламна конструкція, що стоїть окремо, з плоскими, вигнутими або випуклими рекламними поверхнями.

5.3.4.9. Вказівник – стаціонарна спеціальна конструкція, яка несе незмінну інформацію щодо розміщення об’єкту.
Вказівники можуть розміщуватися на фасадах будинків у вигляді настінного панно, кронштейну, а також бути окремо встановленими стаціонарними спеціальними конструкціями, що мають зовнішні поверхні для розміщення інформації, складаються з фундаменту, каркаса та інформаційного поля, що встановлюються на газонах, ґрунті, асфальті тощо.

5.3.4.10. Електронні екрани (електронні табло) – спеціальні конструкції, призначені для відтворення зображення на площині екрану за рахунок випромінювання світла світлодіодів, ламп інших джерел світла.

5.3.5. Тимчасові спеціальні конструкції – це конструкції, які розташовуються з умовою обмежень за часом їх розміщення.

5.3.6. Тимчасові спеціальні конструкції поділяються на наступні види:

5.3.6.1. Виносні щити (штендери) – спеціальні конструкції, які розташовуються в години роботи розповсюджувачів зовнішньої реклами.
Виносні щити повинні бути двосторонніми, не повинні мати власного підсвічування, розміщуватися в межах 0,5 м. від входу до будинку, споруди, у якому знаходиться розповсюджувач зовнішньої реклами.
Забороняється встановлення виносних щитів:
– що заважають проходу пішоходів;
– орієнтованих на сприйняття з проїжджої частини.

5.3.6.2. Конструкції нестандартного типу (повітряні кулі, аеростати, дирижаблі, короби тощо) – тимчасові спеціальні конструкції, які являють собою рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних та культурно-масових заходів.

5.3.7. Вивіска (табличка) з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.

5.3.8. Дозволяється розміщення однією особою однієї вивіски, за виключенням розміщення вивісок при наявності декількох вході до будинку, споруди, але не більш, ніж по одній вивісці біля кожного входу.
Вивіска (табличка) повинна розміщуватися:
– без суттєвого втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
– не повинні відтворювати зображень дорожніх знаків;
– не повинні розміщуватись на будинках, спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;
– площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв.м.
Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ (НАДАННЯ) ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Розміщення зовнішньої реклами y місті Дрогобичі проводиться виключно на підставі дозволів, що видаються робочим органом за рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

6.1. Подача документів для отримання дозволу.

6.1.1. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає адміністратору відділу-центру надання адміністративних послуг (надалі – ЦНАП) заяву за формою згідно із Додатком 1 до цих Правил, до якої додаються:
– фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;
– ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням (конструктивне рішення повинно містити інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж);
– письмове погодження власника місця розташування спеціальної конструкції (у разі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах приватної власності) або уповноваженої ним особи та копії документів, що підтверджують право власності на зазначене місце (Додаток 3)
Перелік документів, що додаються до заяви для надання дозволу, є вичерпним.

6.1.2. Під час подання заяви адміністратор перевіряє:
– документи, що посвідчують особу заявника або підтверджують повноваження представника та посвідчують його особу;
– комплектність необхідних документів на отримання дозволу, додержання вимог до їх оформлення;
– реєструє заяву і документи;
– видає заявнику копію опису поданих документів з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
Заява та документи, що додаються до неї, передаються адміністратором робочому органу у день реєстрації заяви.

6.1.3. За наявності документів, передбачених пунктом 6.1.1. цих Правил, робочий орган у день отримання документів від ЦНАП вносить відомості про заяву до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал), який ведеться у довільній формі.
Протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви робочий орган перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу (Додаток 2).
У разі відсутності на заявлене місце чинного дозволу робочий орган визначає органи (особи), з якими необхідно погодити дозвіл та розпочинає процедуру погодження дозволу.

6.1.4. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

6.1.5. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів, або до найближчої дати засідання виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

6.2. Погодження дозволу

6.2.1. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:
а) Мінкультури – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного і місцевого значення, в межах зон охорони таких пам’яток, історичних ареалів населених місць;
б) утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;
в) відділом містобудування та архітектури;
г) власниками автомобільних доріг та Національною поліцією – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг;
Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.
Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від ЦНАПу, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, з якими необхідно погодити дозвіл, та встановлює строк розгляду зазначених документів.
За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури зазначені органи надають погодження або відмову, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.
У разі ненадання цими органами протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

6.2.2. При розміщення рекламних засобів на місцях, що знаходяться у приватній власності, заявником надається належним чином оформлене погоджене власника місця розташування рекламної конструкції або уповноваженої ним особи (із зазначенням терміну дії) та копії правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на зазначене місце.

6.3. Порядок прийняття рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

6.3.1. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, письмового чи електронного походження, готує та подає виконавчому комітету Дрогобицької міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

6.3.2. Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради на черговому засіданні після одержання зазначених пропозицій та проекту приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
Робочий орган не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання Дрогобицьким міським головою прийнятого рішення, оформлює два примірники дозволу та передає до ЦНАП.
Дозвіл та два примірника договору про надання у користування місць для розташування спеціальних конструкцій видається заявникові адміністратором ЦНАП.
Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен повернути через ЦНАП один підписаний примірник договору про надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій, протягом трьох робочих днів з моменту отримання. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня передає примірник договору до робочого органу.

6.3.3. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі:
– подання розповсюджувачем зовнішньої реклами неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу;
– виявлення у документах, поданих розповсюджувачем зовнішньої реклами, недостовірних відомостей;
– наявності на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу;
– відмови в погодженні дозволу органів та осіб, передбачених пунктом 6.2.1. цих Правил.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.
Письмове повідомлення робочого органу про відмову у наданні дозволу видається адміністратором заявнику або уповноваженій ним особі під підпис про одержання.

6.3.4. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

6.3.5. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення конструкцій зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

6.3.6. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

6.3.7. Справляння плати за видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами забороняється.

6.3.8. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ, ЙОГО АНУЛЮВАННЯ ТА ВИДАЧА ДУБЛІКАТУ.

7.1. Внесення змін у дозвіл.

7.1.1. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

7.1.2. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
У разі недосягнення згоди дія дозволу тимчасово припиняється.
Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.
Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця.

7.1.3. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

7.1.4. Уразі недосягнення згоди щодо нового місця розташування, дія дозволу тимчасово припиняється. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу плата за тимчасове користування цим місцем не справляється з дати демонтажу рекламного засобу розповсюджувачем, що підтверджується актом про обстеження місця.

7.2. Видача дубліката

7.2.1. Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами можливе при наявності наступних підстав:
– втрата дозволу;
– пошкодження дозволу.

7.2.2. У разі втрати дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання такої підстави подати адміністратору ЦНАП заяву про видачу дублікату (Додаток 5).

7.2.3. У разі якщо бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження, розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк після настання такої події подає адміністратору заяву про видачу дублікату (Додаток 5) дозволу та непридатний для використання дозвіл.
Адміністратор у день прийняття заяви передає документи робочому органу.

7.2.4. Строк дії дубліката не може перевищувати строку дії, зазначеному у втраченому або пошкодженому дозволі.

7.2.5. Розповсюджувач зовнішньої реклами, який подав заяву на відповідні документи для видачі дубліката дозволу замість втраченого бо пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дублікату дозволу, зареєстрованого адміністратором.

7.2.6. Робочий орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу надає адміністратору дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.

7.2.7. Адміністратор протягом одного робочого дня з дати отримання від робочого органу дубліката дозволу повідомляє заявника про час та місце його видачі.

7.2.8. За видачу дубліката дозволу плата не справляється.

7.3. Скасування дозволу

7.3.1. Дозвіл скасовується на підставі рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради у наступних випадках:
– звернення розповсюджувача зовнішньої реклами із заявою про скасування дозволу (Додаток 6) до якої долучено підтвердження відсутності рекламного засобу на заявленому місці (фото фіксація);
– припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом;
– припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
– при порушенні чинного законодавства в сфері реклами за рішенням виконавчого комітету міської ради.
Рішення про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами приймається протягом десяти робочих днів з дня настання таких підстав та фіксується у журналі реєстрації.
Рішення про скасування дозволу видається адміністратором особисто або надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами поштовим відправленням не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття за адресою місцезнаходження, яка зазначена у заяві. У разі відсутності вищезазначеної особи за такою адресою, вважається, що зазначене рішення вручено їй належним чином.

7.3.2. Рішення про скасування дозволу може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.4. Переоформлення дозволу

7.4.1. Підставою для переоформлення дозволу є:
– зміна найменування (юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові (фізичної особи-підприємця) розповсюджувача зовнішньої реклами;
– зміна місцезнаходження розповсюджувача зовнішньої реклами.
У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати адміністратору ЦНАП заяву про переоформлення дозволу (Додаток 7). Адміністратор у день надходження передає заяву робочому органу.
До заяви додається:
– оригінал діючого дозволу;
– копії документів, що підтверджують зміну найменування (юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові (фізичної особи-підприємця) або зміну місцезнаходження розповсюджувача зовнішньої реклами.
– документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості за розміщення рекламо носія у попереднього розповсюджувача зовнішньої реклами.
У переоформленні дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника або попереднього власника рекламного засобу:
– існує заборгованість по оплаті за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
– зафіксовані згідно цих Правил самовільно встановлені конструкції зовнішньої реклами.
У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів, робочий орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви з ЦНАП і доданих до неї документів, виносить пропозицію щодо внесення змін у дозвіл на розгляд виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. Робочий орган зобов’язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу.
У разі переоформлення дозволу робочий орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення, передає його адміністратору ЦНАП з внесенням відповідних змін до журналу реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7.5. Продовження дії дозволу.

7.5.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається через ЦНАП робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі з примірником дозволу не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку дії дозволу при відсутності заперечень з боку власника місця розташування спеціальної конструкції.
У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами оформляє новий дозвіл згідно вимог цих Правил.
У продовженні дії дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника:
– існує заборгованість по оплаті за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
– існує заборгованість по несплаті штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
– існує заборгованість по несплаті штрафних санкцій за самовільне встановлення конструкцій зовнішньої реклами;
– зафіксовані згідно цих Правил самовільно встановлені конструкції зовнішньої реклами.

7.5.2. Робочий орган протягом десяти робочих днів з дати одержання заяви розповсюджувача реклами розглядає, готує та подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення про продовження строку дії дозволу.

7.5.3. Виконавчий комітет міської ради на черговому засіданні після одержання зазначених пропозицій приймає відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або, за наявності підстав, викладених у цих Правилах, про відмову у його продовженні.
Після прийняття відповідного рішення, робочий орган протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття повертає заявнику його примірник дозволу з відміткою про продовження строку дії дозволу або лист про відмову у його продовженні.
Продовження строку дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл, які підписуються керівником робочого органу та скріплюються його печаткою.
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається у робочого органу для обліку та контролю.
Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

8. ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ РОЗТАШУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

8.1. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

8.2. Плата за тимчасове користування. місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів здійснюється на підставі укладеного договору (Додаток 4) між власником місця або уповноваженим ним органом (особою), що перебувають в комунальній власності виконавчих органів Дрогобицької міської ради та розповсюджувачем реклами за погодженням робочого органу та встановлюється згідно рішення Дрогобицької міської ради, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності – на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).

8.3. Підставою для укладання договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу є дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, видані в установленому порядку.

8.4. Площа місця розташування спеціальної конструкції визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на уявну паралельну їй площину.
При підрахунку площі рекламо носія плата за неповний квадратний метр береться за фактичну площу. Якщо горизонтальна проекція спеціальної конструкції разом із прилеглою ділянкою накладається частково на ділянку, що є в комунальній власності і частково на ділянку, що є в іншій власності, плата за місце розташування спеціальної конструкції встановлюється пропорційно до площі ділянки, що є в комунальній власності.

8.5. Розмір площі поверхні спеціальної конструкції, на якій розміщується реклама, визначається проектно-технічною документацією цієї конструкції.

8.6. При розміщенні соціальної реклами розповсюджувач зовнішньої реклами надає заяву на отримання погодження на розміщення соціальної реклами до робочого органу. У заяві визначається замовник соціальної реклами, запланований період її розміщення, місця розташування рекламних засобів з розміром їхніх поверхонь та додається макет зі змістом соціальної реклами. Розгляд заяви про розміщення соціальної реклами погоджується міським головою.
За розміщення соціальної реклами розповсюджувач не сплачує плату за тимчасове використання місця для розташування засобу зовнішньої реклами за період її розміщення.

9. ДЕМОНТАЖ

ПОРЯДОК виявлення, демонтажу, обліку, зберігання спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених у місті Дрогобичі з порушенням законодавства.

9.1. Виявлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій.

9.1.1. Виявлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій здійснюється шляхом проведення перевірок робочим органом та за приписами Інспектора з благоустрою.

9.1.2. Фізичні та юридичні особи, яким стало відомо про розміщення спеціальної конструкції у місті Дрогобичі, що встановлена без відповідного дозволу виконавчого комітету Дрогобицької міської ради з порушенням законодавства про рекламу та благоустрій населених пунктів, повідомляють про це робочий орган.

9.1.3. Робочий орган за зверненнями осіб, зазначених у пункті 9.1.2. цього Порядку, проводить обстеження виявлених спеціальних конструкцій, вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників.

9.2. Демонтаж спеціальних конструкцій, вивісок чи табличок.

9.2.1. Демонтаж спеціальних конструкцій, вивісок чи табличок проводиться у випадках:
а) самовільного розміщення;
б) отримання листа робочого органу з вимогою усунення порушень цих Правил шляхом демонтажу спеціальної конструкції;
в) коли технічний стан спеціальної конструкції, розміщеної на місці, створює загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди (майнової чи немайнової) третім особам;
г) порушення зобов’язань, визначених договором про надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;
д) закінчення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
е) розміщення спеціальної конструкції без отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
є) встановлення під час перевірки технічного стану спеціальної конструкції неможливості її подальшої експлуатації;
ж) припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи-підприємця;
з) невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;
і) порушення благоустрою території;
ї) засоби зовнішньої реклами, власника яких встановити неможливо;
Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені.

9.2.2. Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється після направлення розповсюджувачу зовнішньої реклами листа з вимогою:
а) про належне виконання договірних зобов’язань;
б) про звільнення місця, що зайняте без згоди власника або особи, уповноваженої на надання цих місць у користування (у випадку коли власник та його адреса відомі).

9.2.3. У разі виявлення порушення, передбачених підпунктом «а» пункту 9.2.1. Порядку демонтаж здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

9.2.4. У разі порушення зобов’язань, визначених договором про надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій демонтаж здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

9.2.5. Листи направляються в письмовій формі поштою з повідомленням про вручення або вручається уповноваженому представнику власника спеціальної конструкції особисто під підпис.

9.2.6. У випадку повернення листа з відміткою про неможливість повідомити адресата з будь-якої причини, вважається, що власник спеціальної конструкції невідомий.

9.2.7. Власник спеціальної конструкції після добровільного усунення порушень, зазначених в листі, зобов’язаний повідомити про це в письмовій формі особу, яка направила лист.
Контроль за виконання таких листів здійснюється робочим органом виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

9.2.8. У разі невиконання вимог, зазначених у листі, робочий орган готує проект рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради про демонтаж спеціальних конструкцій. У рішенні зазначається перелік спеціальних конструкцій, що підлягають демонтажу, вид та розмір із зазначенням місця розташування.

9.2.9. Після прийняття виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради вищевказаного рішення, робочий орган направляє повторний лист. Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, якими вони були встановлені, протягом 10 днів з моменту отримання листа.

9.2.10. Якщо власник спеціальної конструкції або його адреса не встановлені, демонтаж спеціальної конструкції здійснюється без направлення листа на підставі рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради Департаментом міського господарства з наступною компенсацією витрат з боку юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які є розповсюджувачами зовнішньої реклами.

9.2.11. У разі невиконання вимог, зазначених у повторному приписі, Департаментом міського господарства проводиться демонтаж спеціальних конструкцій по закінченню десятиденного строку з моменту отримання листа суб’єктом господарювання.

9.2.12. Демонтаж спеціальної конструкції, яка створює загрозу життю або здоров’ю людей та\або заподіянню шкоди (майнової чи немайнової) третім особам здійснюється відповідною комісією, яка створюється розпорядженням Дрогобицьким міським головою на підставі Акту огляду технічного стану спеціальної конструкції та Акту проведення демонтажу спеціальної конструкції.
При складанні Акту огляду технічного стану спеціальної конструкції може здійснюватися фіксація стану спеціальної конструкції за допомогою фото-, відео- знімальних приладів, які додаються до Акту.
Акту огляду технічного стану спеціальної конструкції складається представником робочого органу у трьох примірниках та підписується всіма присутніми особами.

9.2.13. Представником робочого органу та іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу, складається Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть біти присутні: власник або законний користувач спеціальної конструкції, представник виконавчого комітету, робочого органу, представники державних органів, міських служб та організацій (поліція, тощо).
Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції складається у трьох примірниках і підписується особами, присутніми при демонтажі спеціальної конструкції.

9.2.14. Один примірник Акту демонтажу спеціальної конструкції залишається у робочого органу, другий примірник надається Департаменту міського господарства, а третій примірник надається власнику спеціальної конструкції або (у разі його відсутності або відмови від підписання акту) у 10-ти денний термін направляється на його адресу поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення (якщо встановлено місце його знаходження).

9.2.15. Один примірник Акту огляду технічного стану спеціальної конструкції залишається у робочого органу, другий примірник надається разом з пропозицією та відповідним проектом рішення на розгляд виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, а третій примірник надається власнику спеціальної конструкції або (у разі його відсутності або відмови від підписання акту) у 10-денний термін направляється на його адресу поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення (якщо встановлено місце його знаходження).

9.2.16. Якщо власник спеціальної конструкції або його адреса невідомі, робочий орган у 10-ти денний термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження спеціальної конструкції органи поліції за місцем демонтажу спеціальної конструкції.

9.2.17. Демонтаж рекламного засобу не проводиться Департаментом міського господарства, якщо власник рекламного засобу (розповсюджувач зовнішньої реклами) повністю усунув зазначені у листі порушення та повідомив про це у письмовій формі у встановлений у листі термін.

9.2.18. Власник спеціальної конструкції зобов’язаний компенсувати витрати, пов’язані з демонтажем та зберіганням спеціальної конструкції у встановленому порядку.

9.2.19. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється у разі:
а) припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи-підприємця;
б) невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;
в) порушення благоустрою території.

9.2.20. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, якими вони були встановлені, протягом 10 днів з моменту отримання листа. У разі не проведення демонтажу у визначений даним Порядком строк, демонтаж проводиться Департаментом міського господарства з наступною компенсацією витрат з боку юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які розмістили вивіски чи таблички.

9.3. Облік, зберігання та розпорядження демонтованими
спеціальними конструкціями.

9.3.1. Облік демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку Департаментом міського господарства.

9.3.2. Обов’язок щодо зберігання взятих на облік спеціальних конструкцій покладається на Департамент міського господарства.

9.3.3. Демонтовані спеціальні конструкції можуть бути передані Департаментом міського господарства на тимчасове зберігання відповідній організації на підставі договору зберігання та Акту прийому-передачі, в якому обов’язково зазначається перелік спеціальних конструкцій, їх стан та характеристики.

9.3.4. Особа, яка прийняла на зберігання демонтовані спеціальні конструкції, несе відповідальність за їх збереження з моменту підписання акта приймання-передачі.

9.3.5. Витрати, пов’язані з утриманням демонтованих спеціальних конструкцій, несе зберігач.

9.3.6. Демонтовані спеціальні конструкції зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).

9.3.7. Власник спеціальної конструкції або його представник має право на повернення демонтованої спеціальної конструкції на підставі:
– документа про відшкодування вимушених витрат, пов’язаних з демонтажем спеціальної конструкції та її зберіганням;
– заяви на ім’я керівника Департаменту міського господарства про повернення демонтованої спеціальної конструкції;
– документа, що підтверджує право особи на одержання демонтованої спеціальної конструкції;
– документ, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію (на вимогу).

9.3.9. Повернення демонтованої рекламної конструкції здійснюється на підстав акту прийому-передачі Департаменту міського господарства та розповсюджувачем зовнішньої реклами.

9.3.10. Якщо протягом року після проведення публікації власник не заявив свої права на спеціальну конструкцію, до неї може застосовуватися процедура та операція поводження з відходами відповідно до законодавства.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

10.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює робочий орган та інші органи відповідно до законодавства.

10.2. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд рекламних засобів, розміщенні на них інформаційні та рекламні сюжети, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів, стан благоустрою місць їх розміщення, несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно з чинним законодавством України. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти та недоліки, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.

10.3. На вимогу органів, наведених у п.10.1 цих Правил, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов’язані надавати документи, усні чи письмові пояснення, відео – та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.

10.4. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчого комітету.

11.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, керуючий справами виконкому В.Коцюба

Додатки до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Дрогобичі

Зацікавленість статтею
[Всього: 0 Середня оцінка: 0]
Теги відсутні