Завдання та обовязки керівників підприємств, установ та організацій у сфері мобілізаційної та обороної роботи

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 керівників підприємств, установ і організацій всіх  форм власності

у сфері  мобілізаційної підготовки та оборони 

Визначення термінів

 1.1. Оборона України – система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

1.2. Обороноздатність держави – здатність держави до захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних і духовних елементів та є сукупністю воєнного, економічного, соціального та морально-політичного потенціалу у сфері оборони та належних умов для його реалізації;

1.3. Мобілізаційна підготовка     –  це   комплекс    організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових та інших заходів,   які  здійснюються  в  мирний  час  з  метою  підготовки національної економіки,  органів державної влади,  інших державних органів,  органів місцевого самоврядування,  Збройних Сил України, інших   утворених   відповідно   до   законів  України  військових формувань,    а    також   правоохоронних   органів   спеціального призначення, підприємств,   установ  і  організацій  до своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб  оборони  держави  і  захисту  її  території  від  можливої агресії,   забезпечення   життєдіяльності  населення  в  особливий період.

1.4Мобілізаційні завдання    (замовлення)    –   окремі   вимоги мобілізаційного  плану  щодо  номенклатури,  обсягів   виробництва необхідної   продукції,  утворення  і  підготовки  до  розгортання спеціальних формувань, а також затверджені в установленому порядку першочергові заходи мобілізаційної підготовки,  які доводяться для виконання до центральних  і  місцевих  органів  виконавчої  влади, інших  державних  органів,  Ради  міністрів  Автономної Республіки Крим,  органів місцевого самоврядування. До підприємств, установ і організацій,  що  залучаються  до виконання мобілізаційних завдань (замовлень),  мобілізаційні  завдання  (замовлення)  доводяться на підставі  затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів  (контрактів),  що  укладаються в порядку, передбаченому законодавством;  {  Абзац  восьмий  статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2433-VI ( 2433-17 ) від 06.07.2010 }

2.Обов’язки керівників підприємств, установ і організацій всіх  форм власності щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації  (ст..23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію)

1. Підприємства, установи і організації зобов’язані: – планувати і здійснювати заходи щодо  розробки  мобілізаційних планів та підготовки до виконання покладених на них мобілізаційних завдань (замовлень) і забезпечувати поставку  продукції  згідно  з укладеними договорами (контрактами) та надавати звіти з цих питань відповідним органам виконавчої влади,  іншим державним органам  та органам місцевого самоврядування, які є замовниками мобілізаційних завдань (замовлень);
– у разі їх ліквідації (реорганізації) своєчасно сповіщати  про це  відповідні  органи  державної  влади,  інші державні органи та органи  місцевого  самоврядування,  з  якими   укладено   договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
– здійснювати під   час  мобілізації  заходи  щодо  переведення
виробництва (діяльності) на  функціонування  в  умовах  особливого
періоду;
–  утримувати в  належному  стані техніку,  будівлі,  споруди та об’єкти  інфраструктури,  що  належать   для   передачі   в   разі мобілізації  Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній  службі  цивільного  захисту або призначені для  спільного  з  ними використання у воєнний час;
– сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний  час  та під час мобілізації;
–  забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до  виконання  обов’язку  щодо  мобілізації у порядку, визначеному частинами  третьою  –  п’ятою  статті  22  цього Закону, на збірні пункти  та  до  військових  частин;       – забезпечувати в  разі  мобілізації доставку техніки на збірні пункти та у військові частини згідно з мобілізаційними  завданнями
(замовленнями);
– здійснювати заходи щодо підготовки до розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі в разі мобілізації до Збройних Сил  України,  інших  військових формувань, Оперативно-рятувальної служби  цивільного захисту, розгортання та передачі їх в особливий період  згідно з мобілізаційними планами;
–  надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні та інші  матеріально-технічні  засоби  Збройним Силам України,  іншим військовим  формуванням,  Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту    згідно    з   мобілізаційними   планами   з   наступним відшкодуванням  їх  вартості  в  порядку,  встановленому  законом;
– створювати та утримувати мобілізаційні потужності, створювати і  зберігати   мобілізаційний   резерв   матеріально-технічних  і сировинних   ресурсів   згідно   з   мобілізаційними    завданнями (замовленнями);
–  забезпечувати формування    і    ведення   страхового   фонду документації   на   продукцію   мобілізаційного   та    оборонного призначення;

– вести  облік військовозобов’язаних, резервістів і призовників із   числа   працюючих,   здійснювати   заходи   щодо   бронювання військовозобов’язаних  на  період  мобілізації та на воєнний час і надавати  звітність  із  цих  питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування
в установленому порядку;

– надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію,  необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів;
– утворювати мобілізаційні підрозділи та призначати працівників з питань мобілізаційної роботи;
– сприяти  своїм  працівникам,  які є резервістами, у виконанні ними  обов’язків  служби  у  військовому резерві та своєчасному їх направленню  до органів військового управління, військових частин;
– у  разі реєстрації (перереєстрації), переобладнання чи зняття з  обліку  транспортних  засобів,  які  можуть бути призначені для доукомплектування   Збройних   Сил  України  та  інших  військових формувань  в  особливий період, подавати до відповідних органів та підрозділів,  що  згідно  із  Законом  України  “Про дорожній рух” (3353-12) здійснюють  державну реєстрацію та облік транспортних засобів,  документи  з  відміткою районного (міського) військового комісаріату  про  постановку  їх  на  військовий  облік  (зняття з військовогообліку

 2. Підприємства,  установи  і організації,  які є виконавцями мобілізаційних  завдань  (замовлень)  з   виробництва   продукції, укладають  договори  (контракти)  з  підприємствами,  установами і організаціями  –   виробниками   (співвиконавцями)   комплектуючих виробів, постачальниками матеріально-технічних засобів, сировини.
 3. Підприємства,    установи    і   організації   не   можуть відмовлятися від укладання  договорів  (контрактів)  на  виконання мобілізаційних   завдань   (замовлень),   якщо   їх  можливості  з урахуванням   мобілізаційного   розгортання   та   переданих    їм матеріально-фінансових    ресурсів   дають   змогу   виконати   ці мобілізаційні завдання (замовлення).

Завдання підприємств, установ та організацій і обов’язки їх посадових осіб у сфері оборони ї (ст. 16 Закону України Про оборону України)

2.1. Підприємства, установи та організації усіх форм власності:

 – виконують державні оборонні замовлення, в тому числі проводять наукові дослідження та виконують розробки у сфері оборони, створюють і підтримують у готовності мобілізаційні потужності, зберігають матеріальні цінності мобілізаційного резерву;

– здійснюють на договірних засадах виробництво і поставки Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронним органам продукції, виконують інші роботи, надають комунально-побутові та інші послуги, що не входять у державне оборонне замовлення;

– здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;

– забезпечують та беруть участь у здійсненні заходів цивільного захисту.

2.2. Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності:

 –  виконують передбачені законодавством обов’язки у сфері оборони;

– сприяють забезпеченню ведення персонального військового обліку військовозобов’язаних і призовників, їх підготовці до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, створенню працівникам належних умов для виконання ними військового обов’язку згідно із законодавством, забезпечують здійснення заходів з їх військово-патріотичного виховання;

– несуть відповідальність за підготовку підприємств, установ та організацій до виконання мобілізаційних завдань, збереження матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

– забезпечують виробництво оборонної продукції та постачання її за призначенням у встановлені строки та за визначеною номенклатурою, а також виконання робіт, надання послуг.

Перейти до вмісту