Про призов громадян України на строкову службу

ІНФОРМАЦІЯ

щодо призову громадян України на строкову військову службу

у Збройні Сили України та інші військові формування

 1. Відповідно до ст. 106 Конституції України, Указу  Президента України №44/2017 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році», рішення виконавчого комітету  Дрогобицької міської ради від 15.03.2018 №46 «Про чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році» в м. Дрогобичі та Дрогобицькому регіоні,  з 1 жовтня 2018 року  розпочався  призов громадян України на строкову військову службу,  у Збройні Сили України та інші військові формування.

Дрогобицько-Бориславський об’єднаний районний військовий комісаріат здійснює заходи з проведення  призову  громадяни чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу та  за станом здоров’я придатні до військової служби.

Призов громадян на строкову військову службу буде здійснюватись в період з 1 жовтня  до 30 листопада 2018 року.

 1. З метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни та забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” встановлено військовий обов’язок, якій поширюється на всіх громадян України, у тому числі на тих, хто тимчасово знаходиться за кордоном.

 Згідно зі статтями 17, 65 Конституції України захист суверенітет) і територіальної цілісності України є справою всього Українського народу, а захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України – обов’язком громадян України. При цьому громадяни відбувають військову службу відповідно до Закону України.

Відповідно до вимог ст..1  Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо відстрочки та ухилення від призову на строкову військову  службу

 1. Відповідно до вимог ст. 17 Закону України

«Про військовий обов’язок і військову службу» :

 1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.
 2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину-інваліда;

7) дружину-інваліда;

8) вагітну дружину.

 1. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 2. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.
 3. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.
 4. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.
 5. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

–  у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

–    у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

– у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

– в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

 1. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
 2. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.
 3. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.
 4. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

– педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю;

– медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

– священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя;

– сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень;

– особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

–  резервістам – на весь період служби у військовому резерві;

поліцейським – на весь період їх служби.

 1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.
 2. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.
 3. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.
 4. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.
 5. Відповідальність за ухилення від призову на строкову військову  службу

 В Україні за ухилення від призову на строкову військову  службу передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Ухилення має місце, коли особа з метою ухилення від призову на строкову військову службу займається самокаліченням, симуляцією хвороби, підробленням документів, повідомленням призовній комісії неправдивих відомостей, нез’явлення призовника без поважних причин у строки, встановлені військовим комісаріатом та вказані у повістці, до призивної дільниці для відправлення у військову частину тощо.

Не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ухилення від призову на строкову військову службу особи, яким за рішенням призовної комісії була надана відповідна відстрочка.

Нез’явлення військовозобов’язаного або призовника до військового комісаріату без поважних причин не для відправлення у військову частину у зв’язку з призовом на військову строкову службу, а за іншим виклик ликом тягне адміністративну відповідальність за ст.210 та 210-1 КУпАП КоАП.

За цією ж статтею військовозобов’язаний або призовник несуть  відповідальність за ухилення від подання до військового комісаріату відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади.

Зокрема ст. 210 КУпАП, стосується порушення військовозобов’язаним законодавства про військову службу в мирний час та передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 грн.), за повторне порушення накладається штраф розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн.)

Ст. 210-1 КУпАП, передбачає відповідальність за порушення  законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб

Нагадуємо, що відбуття покарання не тягне за собою звільнення від виконання обов’язку, внаслідок не виконання якого накладено покарання.

 Кримінальним порушенням законодавства про військову службу є:

 • ухилення від призову на строкову військову (ст. 335 КК України),
 • Ухилення від призову за мобілізацією ( ст. 336 КК України),
 • Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів ( ст. 337 КК України), покараннями є: 
 • обмеженням волі на строк до трьох років,
 • позбавленням волі на строк від двох до п’яти років,
 • штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, відповідно.

Перейти до вмісту