Громадська рада

Голова громадської ради

Божик Ростислав Михайлович

Заступники голови громадської ради

 • Струналь Ігор Васильович
 • Николаїшин Марія Іванівна
 • Косик Олег Осипович
 • Ацедонський Зорян Тарасович

Секретар громадської ради

Сливка Леся Миронівна

 • Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь у місцевому самоврядуванні;
 • Здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів Дрогобицької міської ради;
 • Сприяння врахуванню виконавчим органом Дрогобицької міської ради громадської думки під час підготовки та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів.

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • Готує та подає Дрогобицькому міському голові, при якому вона утворена (далі — міський голова), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
 • Готує та подає міському голові пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
 • Подає міському голові обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчих органів Дрогобицької міської ради;
 • Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
 • Здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчих органом Дрогобицької міської ради пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 • Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на веб-сайті Дрогобицької міської ради та в інший прийнятний спосіб;
 • Збирає, узагальнює та подає міському голові інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань місцевого значення, які мають важливе суспільне значення;
 • Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці;
 • Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Положення про громадську раду при Дрогобицькому міському голові

ПОЛОЖЕННЯ 

про громадську раду при Дрогобицькому міському голові

1. Громадська рада при Дрогобицькому міському голові (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно- дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів Дрогобицької міської ради, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час підготовки та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення.

Положення про громадську раду погоджується з Дрогобицьким міським головою, при якому вона утворена, та схвалюється на її засіданні.

3. Основними завданнями громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь у місцевому самоврядуванні;

здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів Дрогобицької міської ради;

сприяння врахуванню виконавчим органом Дрогобицької міської ради громадської думки під час підготовки та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Дрогобицькому міському голові, при якому вона утворена (далі — міський голова), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає міському голові пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає міському голові обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчих органів Дрогобицької міської ради;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчих органом Дрогобицької міської ради пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на веб-сайті Дрогобицької міської ради та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає міському голові інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань місцевого значення, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників виконавчих органів Дрогобицької міської ради, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від виконавчого органу Дрогобицької міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень Дрогобицької міської ради.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради — два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради міський голова утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства та виконавчих органів Дрогобицької міської ради.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що міський голова повідомляє на веб-сайті Дрогобицької міської ради та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган оприлюднює на веб-сайті Дрогобицької міської ради та в інший прийнятний спосіб.

9. Міський голова затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого самоврядування.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

12. Голова громадської ради:
організовує діяльність громадської ради;
скликає та організовує підготовку та проведення її засідань; підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з міським головою, Дрогобицькою міської радою, її виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами, місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій ради, засіданнях виконкому міської ради.

13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю виконавчого органу Дрогобицької міської ради, який не є членом громадської ради.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник міського голови.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Дрогобицькою міською радою та її виконавчими органами.

Рішення Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після їхнього прийняття в обов’язковому порядку доводяться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на веб-сайті Дрогобицької міської ради та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує міського голову та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на веб-сайті Дрогобицької міської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконком міської ради.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Склад громадської ради при Дрогобицькому міському голові на 2018-2020 роки

Прізвище, ім’я,   по батькові

Посада

Контактні дані

Божик Ростислав Михайлович

Голова громадської організації “Дрогобицький Майдан”, голова громадської ради

0962739695

Струналь Ігор Васильович

Член громадської організації “Державницька ініціатива Яроша”, заступник голови громадської ради

0673839299

Николаїшин Марія Іванівна

Член Правління Дрогобицької організації Комітету виборців України, заступник голови громадської ради

0968945324

Косик Олег Осипович

Голова громадської організації “Народний контроль Дрогобиччини”, заступник голови громадської ради

0676339285

Ацедонський Зорян Тарасович

Голова правління громадської організації “Молодіжний Клуб Дрогобиччини”, заступник голови громадської ради

0984000200

Сливка Леся Миронівна

Член молодіжної громадської організації “Український молодіжний прорив”, секретар громадської ради

0961055286

Шевчук Василь Іванович

Голова Дрогобицької районної громадської організації потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС “Захист”

0679437877

Кретчак Христина Богданівна

Голова правління громадської організації “Культура і туризм”

0979372848

Томашук Юрій Юрійович

Голова громадської організації “Інститут розвитку Галичини”

0676745438

Яртим Володимир Васильович

Голова Ради громадської організації “Право пасажира”

0769269439

Суда Петро Станіславович

Голова ради громадської організації «За Майдан»

0676907553

Буга Осип Степанович

Керівник Дрогобицької міської організації роботодавців

0979500088

Котляров Віктор Миколайович

Голова громадської організації “Свій захист”

0677486985

Яцук-Пиц Любов Вікторівна

Член Ради громадської організації Дрогобицького міського Товариства любителів загартування, зимового плавання і здорового способу життя “Криголам”

0672627901

Бараняк Володимир Васильович

Член громадської організації “Туристично-інформаційний центр”

0679796762

Тяжкун Марія Іванівна

Член громадської організації “Геліос”

0968378259

Склад громадської ради при Дрогобицькому міському голові на 2016-2018 роки

Прізвище, ім’я,   по батькові

Посада

Божик Ростислав Михайлович

голова громадської організації “Дрогобицький Майдан”, голова громадської ради,

Струналь Ігор Васильович

член громадської організації “Державницька ініціатива Яроша”, заступник голови громадської ради,

Швацький Андрій Олександрович

член громадської організації “Свій захист”, заступник голови громадської ради,

Косик Олег Осипович

голова громадської організації “Народний контроль Дрогобиччини”, заступник голови громадської ради,

Надкернична Лідія Ігорівна

заступник голови громадської організації «Воля України»,

Николаїшин Марія Іванівна

член Правління Дрогобицької організації Комітету виборців України,

Яртим Володимир Васильович

голова Ради громадської організації “Право пасажира”,

Суда Петро Станіславович

голова Ради громадської організації “За Майдан”,

Кретчак Христина Богданівна

голова правління громадської організації “Культура і туризм”,

Модрицький Юрій Северинович

заступник голови громадської організації “Віче Дрогобиччини”,

Кошарна Марія Миколаївна

голова Дрогобицького міського комітету профспілки працівників державних установ,

Ощипок Роман Теодорович

голова громадської організації “Галицька Варта”,

Шевчук Василь Іванович

голова громадської організації потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС “Захист”,

Танчук Наталія Василівна

голова громадської організації “Україна — це ти”,

Кабало Роман Васильович

начальник відділу громадської організації «Спілка безпеки управління «Антикорупція»,

Садоха Микола Ярославович

голова Дрогобицького міськрайонного об’єднання Всеукраїнського Товариства «Просвіта» ім.Тараса Шевченка,

Рубан Любов Ярославівна

голова Дрогобицької міської профспілкової організації профспілки працівників культури України,

Галушко Ніна Онуфріївна

голова Дрогобицького міського осередку Всеукраїнської Ліги Українських Жінок,

Маліш Марія Петрівна

співзасновник молодіжної організації “Права молодь”,

Волік Анатолій Миколайович

член громадської організації “Спілка учасників АТО Галичина А”,

Гавришук Віктор Олексійович

член громадського формування з охорони громадського порядку в м.Дрогобичі “Спецбезпека”,

Ацедонський Зорян Тарасович

член Правління Дрогобицької міської організації роботодавців,

Гальчишак Богдан Володимирович

голова громадської організації “Народний контроль Дрогобиччини”,

Пукало Роман Михайлович

голова Львівської обласної організації роботодавців галузі охорони здоров’я,

Мацигін Руслан Васильович

голова громадської організації “Моноліт”,

Райнівська Тетяна Романівна

заступник голови громадської організації “Спільна Поміч”,

Чава Ігор Степанович

голова громадської організації “Геліос”,

Ткачук Ореста Йосипівна

член громадської організації Молодіжний Клуб Дрогобиччини,

Баб’як Катерина Богданівна

член Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів «Надія»,

Дрогобицький Юрій Іванович

член молодіжної громадської організації “Український молодіжний прорив”,

Дуб Василь Ярославович

голова громадської організації “Молодіжна ініціативна спільнота творчих особистостей”,

Кобильник Ростислав Юліанович

голова Дрогобицької міськрайонної організації роботодавців.

Чат-бот Гаряча лінія