Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Положення про відділ  з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення виконкому Дрогобицької міської ради

1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Дрогобицької міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом виконкому Дрогобицької міської ради, який утворюється Дрогобицькою міською радою і є підзвітним та підконтрольним  міському голові і обласному головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації.

Відділ є органом управління Дрогобицької міської ланки Львівської територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі — міська ланка територіальної підсистеми цивільного захисту).

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к / 96-ВР) Кодексом цивільного захисту України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (254к / 96-ВР)  та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС, розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації та міського голови, наказами  начальника цивільної оборони Львівської області, міського голови, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу  є:

участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням  у  мирний час  та  в  особливий  період;

здійснення разом з іншими органами управління міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення.

4. Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

2) подає міському голові, обласному управлінню з питань надзвичайних ситуацій :

пропозиції до проектів державних і регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків ;

пропозиції щодо включення до проектів обласного та міського бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків ;

3) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки, забезпечує оперативне інформування міського голови, обласного управління з питань надзвичайних ситуацій;

4) подає міському голові, пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

5) координує діяльність сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

6) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

7) бере участь:

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

у підготовці для подання міському голові пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду міського бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у розробленні для подання, у  установленому порядку, міському голові планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

у  межах своїх повноважень,  у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

8) організовує та, у встановленому порядку, здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

9) сприяє, під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

10) організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

11) разом з Дрогобицьким  РВ  ГУ  МНС  в Львівській області подає міському голові пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

12) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

13) перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

14) розробляє і здійснює, у межах своїх повноважень, заходи щодо участі органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

15) готує та вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

16) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

17) організовує та забезпечує роботу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

20) дає оцінку радіаційній обстановці при виникненні радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки;

21) готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;

22) забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

23) організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення;

24) організовує роботу міської евакуаційної комісії;

25) забезпечує отримання та доведення до міського голови та його заступників розпоряджень про переведення міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

26) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Відділ  має право:

одержувати, у встановленому порядку, від структурних підрозділів виконкомів міських рад міст Дрогобича і Стебника, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування, про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та, в установленому законодавством порядку, давати їм обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили міської ланки територіальної системи цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів — за погодженням з їх керівниками.

6. Відділ  у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконкомів міських рад міст Дрогобича, Стебника, а також підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян.

7. Відділ очолює начальник, який є заступником начальника цивільного захисту міста і призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником обласного управління  з питань надзвичайних ситуацій.

На посаду начальника відділу призначаються цивільні особи у порядку, встановленому законодавством.

8. Начальник відділу :

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ  завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;

2) організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

3) забезпечує, у межах своїх повноважень, підготовку проектів розпоряджень міського голови ;

4) подає міському голові пропозиції щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

5) інформує правоохоронні органи про виявлені на об’єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

6) бере участь у розгляді  виконкомом  питань цивільного захисту;

7) скликає, у встановленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенції.

9. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Відділ має круглу печатку зі своїм найменуванням і штампи.

Начальник відділу з питань  

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

виконкому Дрогобицької міської ради М. Летнянчин