Відділ оренди та приватизації комунального майна

 
 
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ:
РОСОХА РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
 
82100 м. Дрогобич, пл.Ринок, 1, каб.4
тел. 2-24-82

Положення про відділ оренди та приватизації комунального майна

виконавчого комітету Дрогобицької міської ради

1. Загальні положення

1.1 Положення про відділ оренди та приватизації комунального майна виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (надалі Відділ), розроблене згідно ст.ст. 142,143 Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” “Про оренду землі”, “Про оцінку земель”, та відповідно до інших законів та законодавчих актів України.

1.2 Відділ утворюється Дрогобицькою міською радою і є структурним підрозділом виконавчого комітету Дрогобицької міської ради і діє в межах , визначений положенням про відділ.

1.3 Положення про відділ затверджується рішенням Дрогобицької міської ради.

1.4 Відділ не є юридичною особою, має власний бланк  з  надписом свого найменування.

1.5 Місцезнаходження відділу: м. Дрогобич, пл. Ринок 1.

1.6 Відділ  у своїй діяльності підконтрольний і підзвітний виконавчому комітету Дрогобицької міської ради, Дрогобицькій міській раді, міському голові та першому заступнику міського голови.

1.7 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної ради, рішеннями Дрогобицької міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

 

2. Основні функції відділу

До відання Відділу належать власні повноваження, згідно з якими Відділ:

2.1. Здійснює контроль за майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Дрогобича, та веде облік укладених договорів оренди земельних ділянок;

2.2 Готує проекти  договорів оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Дрогобича. і подає їх на підпис міському голові;

2.3 Контролює виконання умов договорів оренди цілісних майнових комплексів та оренди окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Дрогобича та земельних ділянок;

2.4 Разом з відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Дрогобицької міської ради  здійснює контроль за надходженням коштів від передачі в оренду цілісних майнових комплексів, окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Дрогобича;

2.5  Співпрацює з органами Державної податкової інспекції та Фінансовим управлінням по питанню надходження коштів від оренди земельних ділянок;

2.6 Здійснює підготовку матеріалів в процесі приватизації і подає їх на затвердження виконавчого комітету для прийняття ним відповідного рішення, як органу приватизації та орендодавець комунального майна;

2.7 Вносить пропозиції до Дрогобицької міської ради щодо підвищення ефективності використання та управління майном та землею, що перебувають у комунальній власності;

2.8 Виявляє безгосподарне майно і готує матеріали на виконком щодо  його обліку та прийняття у комунальну власність;

2.9 На підставі  розрахунку відділом   бухгалтерського обліку та звітності виконкому орендної плати  та рішень Дрогобицької міської ради готує проекти договорів оренди нежитлових приміщень та зміни до них;

2.10 Розробляє та виносить на розгляд профільних постійних депутат­ських комісій ради пропозиції про відчуження комунального майна для формування переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Дрогобича, які підлягають приватизації з подальшим розглядом на сесії;

2.11 Здійснює відбір суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господа­рювання на конкурсних засадах у порядку, що встановлюється Положенням, затвердженим Дрогобицькою міською радою, готує проекти  договору на проведення незалежної оцінки нерухомого майна. На підставі результатів рецензування звіту про оцінку майна подає на розгляд депутатської комісії ради з питань оренди, приватизації, комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу звіт про оцінку вартості майна з подальшим затвердженням його на сесії міської ради;

2.12 Бере участь у  процедурі приватизації майна та продажу земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Дрогобича у порядку, встановленому чинним законодавством;

2.13 Здійснює підготовку до укладення договорів купівлі – продажу майна комунальної власності територіальної громади міста Дрогобича у порядку, встановленому чинним законодавством, та здійснює роботу по підготовці до укладення договорів купівлі – продажу земельних ділянок;

2.14 Контролює виконання умов договорів купівлі – продажу майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста  Дрогобича;

2.15 Розглядає заяви, пропозиції, скарги юридичних та фізичних осіб та вживає відповідні заходи в межах своєї компетенції;

2.16 Проводить облік договорів оренди земельних ділянок та подає інформацію про це та внесені протягом місяця зміни у державну податкову інспекцію;

2.17 Здійснює контроль за виконанням правонаступниками приватизова­них комунальних підприємств зобов’язань, передбачених договорами купівлі – продажу;

2.18 Публікує в часописі «Галицька Зоря» та інших ЗМ1 переліки об’єктів, що підлягають приватизації;

2.19 Готує відповідній профільній комісії у Дрогобицькій міській раді, у порядку, встановленому чинним законодавством, для подальшого розгляду на сесії пропозиції щодо списання майна комунальної власності, передачі майна у заставу та у концесію;

2.20 У разі виявлення земель, що використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням установлених законодавством вимог, інформує про це Дрогобицьку міську раду;

2.21 Здійснює підготовчі дії щодо проведення земельних торгів з продажу та набуття права оренди земельних ділянок на території м. Дрогобича, організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів згідно з окремим Положенням;

2.22 Бере участь у розгляді питань, пов’язаних з вирішенням земельних спорів згідно з чинним законодавством;

2.23 Готує матеріали на засідання постійної комісії ради з питань регулювання земельних відносин, разом з іншими службами бере участь в підготовці матеріалів на сесію з земельних питань, готує проекти рішень із зазначених питань;

2.24 Бере участь у роботі по створенню, реорганізації, перепрофілюванню та ліквідації комунальних підприємств, установ та організацій;

2.25 Здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням з закріпленого за відділом  майна;

2.26 Здійснює контроль за виконанням рішень Дрогобицької міської ради  щодо надання в оренду земельних ділянок орендарям;

2.27 Готує матеріали і передає в відділ правового забезпечення виконкому Дрогобицької міської ради на орендарів, які не виконують умови договору оренди землі., договору оренди нежитлових приміщень, договору купівлі – продажу земельних ділянок, договорів купівлі – продажу нежитлових приміщень та інших договорів, які були укладені від імені міської ради та виконавчого комітету, а контроль за їх виконанням покладено на відділ, для подання матеріалів в суд чи інші правоохоронні органи;

2.28 Готує матеріали і передає в відділ правового забезпечення  виконкому Дрогобицької міської ради на землекористувачів, які незаконно користуються земельними ділянками, або не виконують рішення Дрогобицької міської ради щодо укладення договорів оренди землі.

3. Структура відділу.

3.1 Положення про Відділ, структура та гранична чисельність працівників Відділу затверджується рішенням сесії Дрогобицької міської ради;

3.2 У відділ входить сектор із земельних питань (Сектор), який очолює завідуючий сектором;

3.3 Завідуючий сектором призначається і звільняється з посади міським головою і безпосередньо підпорядкований міському голові, начальнику відділу;

3.4 Положення про Сектор затверджується рішенням Дрогобицької міської ради;

3.5 Посадова інструкція завідуючого Сектором затверджується міським головою;

3.6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою;

3.7 Посадова інструкція начальника відділу затверджується міським головою.

3.8 Начальник Відділу:

3.8.1 Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

3.8.2 Розробляє функціональні обов’язки працівників відділу і подає їх на затвердження міському голові;

3.8.3 Організовує і контролює  виконання завдань, поставлений передвідділом.;

3.8.4 Без доручення діє від імені відділу;

3.8.5 Звертається  з клопотанням до міського голови про притягнення працівників відділу до дисциплінарної відповідальності, або застосування до працівників відділу засобів заохочення;

3.9 Працівники Відділу приймаються на посади та звільняються міським головою відповідно до чинного законодавства.

3.10 Працівники Відділу  несуть відповідальність за виконання своїх посадових інструкцій у порядку, встановленому чинним законодавством. На працівників Відділу поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

4. Права і обов’язки відділу.

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Одержувати в установленому порядку матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.1.2 Залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.1.3 Для забезпечення своєї діяльності Відділ може, за погодженням з міським головою, залучати в установленому порядку, в тому числі на договірній основі, фахівців, експертів та юридичні особи для виконання окремих робіт (експертизи, консультації, тощо);

4.1.4 Одержувати від усіх землекористувачів, власників землі інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань;

4.2 Відділ  зобов’язаний:

4.2.1 Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу;

4.2.2 Розглядати листи, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань комунального майна та земельних відносин;

4.2.3 Проводити особистий прийом громадян;

4.3 Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, а також з установами та організаціями різних форм власності.

5. Прикінцеві положення.

5.1 Відділ  при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами та іншими виконавчими органами Дрогобицької міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації;

5.2 Ліквідація, реорганізація, перейменування відділу здійснюється за рішенням Дрогобицької міської ради у встановленому нею порядку, відповідно до вимог діючого законодавства України.

Перший заступник міського голови                            І. Герман