Відділ економіки

В.о. начальника відділу: Юзьв`як Ігор Романович

82100 м. Дрогобич, пл.Ринок, 1, каб.29

 тел. 2-25-45

Положення про 

відділ економіки виконавчого комітету 

Дрогобицької міської ради

1. Загальні положення відділу

1.1. Відділ економіки виконавчого комітету Дрогобицької міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ підпорядковується, згідно з розподілом обов’язків між керівництвом, першому заступнику міського голови.

2. Основні завдання відділу

2.1. Метою діяльності і завданням відділу є проведення державної економічної політики в економіку міста, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів.

2.2. Відділ є ведучим організаційно-координаційним органом у відповідних галузях економіки, що розвиваються у місті Дрогобичі.

2.3. Відділ здійснює реалізацію державної економічної політики через участь у розробці проектів державних, регіональних та місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку.

2.4. Сприяння здійсненню державної інвестиційної політики в місті Дрогобичі, поліпшенню інвестиційного клімату, участь у розробці інвестиційних програм, у виконанні відповідних заходів, передбачених програмою сприяння залучення інвестицій в м. Дрогобич.

2.5. Здійснення аналітичної та організаційної роботи у сфері залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інтересах територіальної громади міста.

2.6. Підготовка конкретних пропозицій та практичних рекомендацій міському голові щодо розроблення  інвестиційних програм для їх реалізації на території міста.

2.7. Залучення наукового потенціалу міста до розробки інвестиційних проектів та внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності.

2.8. Координація діяльності виконавчих органів міської ради у питаннях визначення доцільності залучення та використання коштів інвесторів.

2.9. Аналіз фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної інфраструктури міста для здійснення інвестиційних програм.

2.10. Сприяння налагодженню міжнародних зв’язків міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування.

2.11. Відділ здійснює загальну координацію та контроль за роботою комунальних  підприємств міста у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.

2.12. Налагодження співпраці між органами виконавчої влади міста та суб’єктами підприємницької діяльності, а також об’єднаннями підприємців.

2.13. Прогнозування потреб та здійснення загальної координації робіт по розвитку інфраструктури міста.

2.14. Надання консультацій суб’єктам господарювання міста та споживачам відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

3. Основні функції відділу

3.1. Аналіз та визначення пріоритетних напрямків підтримки та розвитку підприємництва у місті.

3.2. Аналіз економічної діяльності суб’єктів підприємництва та підприємств різних форм власності з метою:

– розвитку підприємництва;

– підготовки пропозицій щодо стимулювання роботи підприємств промисловості.

3.3. Залучення суб’єктів підприємництва до вирішення міських соціально-економічних питань.

3.4. Формування конкурентного ринкового середовища, участь у розвитку ринкової інфраструктури.

3.5. Сприяння створенню недержавних структур з підтримки малого підприємництва та загальна робота з громадськими організаціями, регіональними союзами, асоціаціями підприємців.

3.6. Організаційне забезпечення роботи Ради підприємців.

3.7. Розробка заходів, спрямованих на розвиток малого підприємництва, здійснення моніторингу виконання відповідних програм.

3.8. Залучення підприємств, організацій, банків, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих вчених і фахівців для розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції відділу.

3.9. Подає до обласної державної адміністрації необхідні показники до програми економічного та соціального розвитку області.

3.10. Робота з органами статистики по одержанню та обробці інформації щодо питань, які відносяться до компетенції відділу.

3.11. Підготовка та проведення засідань міської колегії з питань соціально-економічного розвитку.

3.12. Взаємодія з центром надання адміністративних послуг щодо встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування, незалежно від форм власності; реєстрації Книг відгуків і пропозицій.

3.13. Участь  в організації проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, інших заходів з обміну досвідом в галузях економіки, закріплених за відділом.

3.14. Проведення державної політики у сфері споживчого ринку та послуг, контроль за реалізацією міських цільових програм у галузі споживчого ринку та послуг.

3.15. Здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист прав споживачів.

3.16. Ведення загального обліку та бази (реєстру) даних суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно-виробничою діяльністю, наданням послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в міні-цехах та які утримують ринки та торговельні майданчики незалежно від форми власності.

3.17. Розробка та реалізація системи заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку, сприяння, у межах своїх повноважень, разом з іншими структурними підрозділами, участі підприємств та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах.

3.18. Проведення моніторингу цін на основні види продукції на споживчому ринку міста.

3.19. Упровадження нових форм, сприяння підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств галузі торгівлі та послуг.

3.20. Здійснення координації діяльності та контроль за роботою ринків міста, розробка та реалізація комплексу заходів по впорядкуванню їх діяльності.

3.21. Аналіз державно-правового регулювання у сфері споживчого ринку, розробка проектів нормативних актів та внесення пропозиції по удосконаленню нормативно-правового забезпечення діяльності галузі.

3.22. Розробка і реалізація системи заходів щодо захисту прав споживачів:

— здійснення з відповідними державними органами контролю за роботою підприємств споживчого ринку міста, незалежно від форм власності, за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів та інших нормативних актів, що регламентують сферу торгівлі та сферу послуг.

— сприяння забезпеченню державного захисту прав споживачів згідно з вимогами Закону України “Про захист прав споживачів”.

— надання допомоги суб’єктам підприємницької діяльності щодо роз’яснення Закону України “Про захист прав споживачів”.

3.23. Участь у заслуховуванні звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної форми власності.

3.24. Розгляд звернень та пропозицій органів державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції відділу, прийняття рішень з цих питань.

3.25. Аналіз надходжень до бюджету міста від малого та середнього бізнесу, комунальних підприємств.

3.26. Підготовка проекту Програми соціально-економічного розвитку міста, на основі даних та пропозицій промислових підприємств міст, суб’єктів господарювання інших галузей економіки, що розташовані на території, незалежно від форм власності і господарювання, а також управлінь та відділів виконавчих органів Дрогобицької міської ради, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей, підготовка інформацій про виконання програм.

3.27. Проведення моніторингу основних показників соціально-економічного розвитку міста та підготовка пропозицій щодо питань забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

3.28.  Підготовка пропозицій щодо необхідних показників для подання обласній державній адміністрації при формуванні прогнозів та програм економічного і соціальною розвитку області, а також внесення пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, із питань, пов’язаних із соціально-економічним розвитком території, задоволенням потреб населення.

3.29. Організація та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель».

3.30. Здійснення проведення розрахунків сплати коштів пайової участі (внеску) у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста відповідно до затвердженого Положення.

3.31. Участь у роботі з питань вдосконалення мережі об’єктів соціально-культурного призначення, розвитку транспорту.

3.32.  Контроль за діяльністю підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та побуту, що перебувають у комунальній власності.

3.33. Розгляд, аналіз планів фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані відділу економіки, внесення до них зауважень та пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.

3.34. Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутку підприємств комунальної форми власності.

3.35. Консультативна допомога з підготовки матеріалів – заповнення форм планових розрахунків для подання до Львівської обласної державної адміністрації.

3.36. Підготовка та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міста Дрогобича.

3.37. Контроль за якістю перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

3.38. Аналіз стану перевезення пасажирів, підготовка пропозицій щодо його покращення.

3.39. Підготовка питань, що стосуються затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту, незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.

3.40. Підготовка доповідних та аналітичних матеріалів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.41. Забезпечення своєчасного розгляду листів, пропозицій, заяв і звернень громадян та юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції відділу, підготовка відповідей на них.

3.42.  Вивчення, узагальнення та впровадження передового зарубіжного досвіду в сфері інвестиційної діяльності.

3.43. Підготовка проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Дрогобицького міського голови з питань компетенції відділу.

3.44. Інформування суб’єктів господарювання, територіальної громади міста Дрогобич про проведення вітчизняних та міжнародних заходів, що стосуються інвестиційної діяльності.

3.45. Координація роботи органів виконавчої влади з реалізації інвестиційних програм.

3.46. Регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті.

4. Структура відділу

4.1. Загальна чисельність працівників відділу встановлюється і затверджується міською радою за поданням міського голови. Штатний розпис відділу затверджується розпорядженням міського голови.

4.2. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до вимог діючого законодавства України.

4.3. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою економічною освітою та досвідом роботи на керівних посадах не менше трьох років.

4.4. Головні спеціалісти відділу призначаються на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсного відбору та звільняються з посади розпорядженням міського голови за поданням начальника відділу і погодженням першого заступника міського голови, згідно з діючим законодавством України.

4.5. Діяльність працівників відділу регламентується цим Положенням та посадовими інструкціями. Посадові інструкції затверджуються першим заступником міського голови.

5. Права та відповідальність

5.1. Залучати інші відділи і управління виконкому Дрогобицької міської ради до вирішення питань у сфері економічного та соціального розвитку міста.

5.2. Залучати спеціалістів інших відділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Вимагати і одержувати в установленому порядку від інших відділів та управлінь міської ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, суб’єктів господарювання  інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.4. Організовувати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить міський голова, а також інших заходах, що проводяться виконавчими органами ради з питань компетенції відділу.

5.6. Брати участь в нарадах, бізнес-форумах, конференціях, пов’язаних із питаннями  що відносяться до компетенції відділу.

5.7. Взаємодіяти з виконавчими органами міської ради, представницькими органами, а також підприємствами, установами та організаціями міста, об’єднаннями громадян.

5.8. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

5.8.1.Виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним визначених цим Положенням повноважень.

5.8.2.Виконання рішень Дрогобицької міської ради, її виконавчого комітету, доручень і розпоряджень Дрогобицького міського голови.

5.8.3.Своєчасне і достовірне надання інформації та звітності, що входять до компетенції відділу, стан діловодства.

6. Організація роботи відділу

6.1. Організація роботи відділу визначається чинним законодавством, цим Положенням, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими для працівників виконкому міської ради. Покладання на відділ економіки обов’язків, котрі не передбачені цим положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається.

6.2. У відділі періодично проводяться наради.

6.3. Контроль, перевірка діяльності відділу здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

6.4. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою та виконавчими органами міської ради, місцевим органом державної статистики, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

6.5. Матеріально – технічне забезпечення здійснюється виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради.

Заступник начальника відділу економіки Г. Біль

Перший заступник міського голови І. Герман