Дрогобицький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ПОЛОЖЕННЯ 
про Дрогобицький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1. Дрогобицький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) є спеціальним закладом, що надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Мережа центрів складається з республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, селищних та сільських центрів.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ядітимолоді, Держсоцслужби, рішеннями Дрогобицької міської ради, наказами Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також цим положенням.

4. Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально- педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім’ям, дітям та молоді.

5. Основними принципами діяльності Центру є законність; дотримання і захист прав людини; системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних і правових норм під час надання допомоги.

6. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Дрогобицькою міською радою і належить до сфери її управління.

7. На регіональний  (Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) покладаються основні завдання щодо:

1) забезпечення участі районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

2) здійснення контролю і координації діяльності районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів;

3) сприяння розвитку мережі центрів та спеціалізованих формувань, забезпечення їх функціонування;

4) організаційно – методичне забезпечення діяльності центрів соціально – психологічної допомоги;

5) інформаційно – аналітичне забезпечення діяльності районних, міських,  районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, надання їм методичної допомоги;

6) проведення семінарів і тренінгів для працівників районних, міських,  районних у містах, селищних та сільських центрів, із залученням спеціалістів та волонтерів;

7) залучення громадян до проведення роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

8. Основними завданнями Центру є:

1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики та реабілітації;

2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

3) залучення громадськості до проведення роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

– виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

– соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

– соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

– соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

– інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг;

3) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

4) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

5) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

6) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Львівському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідному місцевому органу виконавчої влади.

10. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

– взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;

– сприяє громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у реалізації соціально  значущих ініціатив і проектів;

– залучає благодійні організації, громадські організації, суб’єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв’язання актуальних соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді;

– здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;

– сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

– веде облік проведеної соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно – аналітичні матеріали з питань, що належить до його компетенції;

– проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім’ї, дітей та молоді;

– залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

11. Центр має право:

1) вносити Держсоцслужбі, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

2) подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;

3) утворювати спеціалізовані формування (служба соціальної підтримки сімей, служба роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків, центр соціально – психологічної допомоги, центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, мобільний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, школа волонтерів, студентська соціальна служба, служба «Телефон довіри», інформаційно – ресурсний центр, дружня клініка для молоді, консультаційні пункти в закладах соціального спрямування тощо), типові положення, які затверджує Мінсім’ядітимолоді;

4) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції Центру;

6) одержувати від підприємств,  установ та організацій інформацію з питань, що належать до компетенції Центру;

7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;

8)порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

12. Соціальні послуги, що надаються Центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

13. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади головою міста Дрогобича за погодженням з Регіональним (Львівським обласним) центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

14. Директор Центру:

– керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

– визначає ступінь відповідальності його працівників;

– затверджує структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

– затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

– видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

– розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

– утворює в Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру, проводить атестацію державних службовців;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

– застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

– здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

15. Положення про Центр затверджується Дрогобицькою міською радою за погодженням з Регіональним (Львівським обласним) центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

16. Для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю при Центрі можуть утворюватись консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

17. Дрогобицька міська рада та її виконавчий комітет забезпечує Центр приміщенням, засобами зв’язку, меблями, оргтехнікою, та транспортними засобами.

18. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків та інших джерел.

19. Умови оплати праці працівників Центру затверджуються Мінпраці за погодженням з Мінфіном і Мінсім’ядітимолоддю.

20. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджуються міським головою міста Дрогобича відповідно до структури та штатів, які визначаються Мінсім’ядітимолоддю за погодженням з Мінфіном.

21. Гранична чисельність і фонд праці працівників спеціалізованих формувань та інших структурних підрозділів Центру, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, затверджуються директором Центру за погодженням з Дрогобицькою міською радою або уповноваженим органом її виконавчої влади, Регіональним (Львівським обласним) центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, або особою, що фінансує діяльність відповідного спеціалізованого формування (структурного підрозділу).

22. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.