Регуляторна політика

Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів

Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність

Аналіз впливу регуляторного акту «Про Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків в м. Дрогобичі»

Аналіз впливу регуляторного акту

Назва регуляторного акту: Проект рішення Дрогобицької міської ради «Про затвердження Положення про порядок та умови надання пільг за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича для бюджетних установ, фізичних та юридичних осіб, громадських організацій (об’єднань)».

Регуляторний орган:  Дрогобицька  міська  рада.

Розобник документа: відділ оренди та приватизації комунального майна  виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, депутати Дрогобицької міської ради

Відповідальна особа: Р. Урбан

Контактний телефон:  22535

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.
Відповідно до частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду тощо. Організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Дрогобич та майнові відносини між орендодавцем та орендарями регулюються нормами спеціальних законів. Зазначений регуляторний акт покликаний на створення єдиного організаційно-економічного механізму надання пільг за користуванн майном територіальної громади м. Дрогобича.

2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою цього проекту регуляторного акту є встановлення механізму та умов надання пільг за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Альтернативним способом досягнення зазначених цілей може бути внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Дрогобича.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.
Прийняття даного рішення зумовить врегулювати питання пов’язані з наданням пільг за користування майном територіальної громади м. Дрогобича.
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з встановленням надання пільг за користування майном, дозволять закріпити за суб’єктами владних повноважень, на які законом покладено обов’язок щодо управління об’єктами права комунальної власності, право надавати пільги з орендної плати за користування відносно окремих об’єктів.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акту.
1. Ефективність використання ресурсів територіальної громади міста Дрогобича.
2. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди комунального майна.
3. Вдосконалення єдиного економічного механізму при встановленні пільг за користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Дрогобича.

7. Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.
Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи у інших необхідних випадках.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Показники результативності зазначеного рішення передбачається визначати за наступними критеріями:
1. Розмір надходжень коштів до місцевого бюджету від оренди комунального майна.
2.Заборгованість по сплаті орендної плати.
3.Кількість договорів з пільговою орендною платою.
Дане рішення буде поширюватись на установи, організації територіальної громади м. Дрогобича та фізичних і юридичних осіб, що є орендарями майна територіальної громади м. Дрогобича.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:
– базове відстеження – до дня набрання регуляторним актом чинності;
– повторне відстеження – через рік з дати набрання актом чинності;
– періодичні відстеження здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови надання пільг за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича для бюджетних установ, фізичних та юридичних осіб, громадських організацій (об’єднань).

З метою підвищення ефективності роботи громадських об’єднань до виконання соціальних завдань (надання пільгових освітніх, мистецьких, спортивних, соціальних послуг тощо), керуючись Конституцією України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», Цивільним та Господарським кодексами України, Постановою КМУ від 04.10.1995 року №786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», пільги надаються громадським об’єднанням які орендують комунальне майно територіальної громади міста Дрогобича за наявності умов визначених цим Положенням.

У даному Положенні нижче зазначені терміни вживаються в наступному значені:
Орендою є засноване на договорі строкове платне користування нерухомим майном, яке необхідне орендареві для здійснення своєї діяльності;
Орендодавцем є виконавчий комітет Дрогобицької міської рада, в особі міського голови.
Орендарями є зареєстровані в установленому законом порядку, фізичні та юридичні особи, діяльність яких відповідно до установчих документів поширюється на територію м. Дрогобича.

Умови надання пільг:
орендар фактично здійснює діяльність з надання послуг пільговим категоріям громадян;
орендар надає пільгові, освітні, мистецькі, спортивні, соціальні послуги для дітей;
орендар здійснює покращення орендованого приміщення, охорони навколишнього природного середовища, екологічного стану території;
орендар займається благодійною діяльністю; діяльність орендаря відповідно до установчих документів поширюється на території м. Дрогобича.
інформацію про характер діяльності з обґрунтуванням її соціальної значимості для населення міста.

Пільги з орендної плати надаються шляхом зменшення орендної плати з врахуванням річних результатів роботи, який входить в перелік в п. 1 даного Положення.

Пільги надаються на підставі рішень сесій Дрогобицької міської ради.

Пільги надаються з дня укладення договору оренди чи додаткової угоди до договору оренди на поточний рік, в окремих випадках можливий інший термін.

Орендар подає орендодавцю:
заяву з обґрунтуванням доцільності надання пільги щодо сплати орендної плати;
пропозиції про розмір пільг щодо орендної плати із зазначенням терміну, на який вони надаються;
копія податкової звітності за минулий рік;
звіт про діяльність за минулий рік (перелік проведених благочинних заходів, надання спонсорської допомоги та інше);
план заходів щодо здійснення своєї діяльності на майбутній рік;
належно завірені копії установчих документів.

При потребі, на вимогу орендодавця, орендар повинен надати додатково інші матеріали.

Відділ оренди та приватизації комунального майна в місячний термін з дня надходження заяви та документів, вказаних в п. 5 даного Положення, виносить на розгляд постійної комісії з питань оренди та приватизації комунального майна та комісії з питань бюджету, планування фінансів,цінової політики та інвестицій та приймає рішення про надання чи відмову у наданні пільг на орендну плату.

Після розгляду матеріалів на комісіях, відділ оренди та приватизації кому проект рішення міської ради про надання пільг щодо орендної плати.

У разі прийняття рішення сесії Дрогобицької міської ради про надання пільги на орендну плату, орендодавець, протягом двох місяців укладає з орендарем договір оренди нежитлового приміщення або додаток до договору оренди (додаткову угоду), який є невід`ємною частиною основного договору оренди.

У договорі оренди нежитлового приміщення (додатковій угоді чи додатку до договору) обов`язково зазначається розмір пільг та терміни їх надання, пролонгації, умови за яких дані пільги надаються, виконання зобов`язань та відповідальність за їх невиконання, за згодою сторін можуть бути передбачені й інші умови.

Контроль за виконанням умов, на яких надано пільги, покладається на орендодавця.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

На виконання статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», на підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна», відділ оренди та приватизації комунального майна Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради виносить на розгляд Дрогобицької міської ради проект рішення «Про затвердження положення про порядок та умови надання пільг за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича».

Рішення приймається з метою вдосконалення механізму надання пільг щодо орендної плати за користування окремими об’єктами комунальної власності територіальної громади м. Дрогобича.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному сайті Дрогобицької міської ради та у часописі «Галицька Зоря» протягом 5 днів з моменту оприлюднення повідомлення.

Зауваження та пропозиції прийматимуться впродовж 1 місяця з дня оприлюднення даного повідомлення за адресою: 82100, м. Дрогобич, пл. Ринок, 1,  каб. № 5, т. 22535.

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Дрогобичі»

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

На виконання статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», на підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна», відділ оренди та приватизації комунального майна Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради виносить на розгляд Дрогобицької міської ради проект рішення «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Дрогобича».

Рішення приймається з метою вдосконалення процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Дрогобича.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному сайті Дрогобицької міської ради та у часописі «Галицька Зоря» протягом 5 днів з моменту оприлюднення повідомлення.

Зауваження та пропозиції прийматимуться впродовж 1 місяця з дня оприлюднення даного повідомлення за адресою: 82100, м. Дрогобич, пл. Ринок, 1,  каб. № 5, т. 22535.

Аналіз впливу регуляторного акту

 

 

Додаток №1 до рішення      

Дрогобицької міської ради 

      від __________ 2016 р. № ___

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок проведення земельних торгів 

на території Дрогобицької міської ради.

Положення про порядок проведення земельних торгів на території Дрогобицької міської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного, Цивільного, Податкового, Бюджетного кодексів України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про оцінку землі”, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”, “Про землеустрій”, Постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.02р. №1531 “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення”, інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

1. Загальні положення

1.1.Подані в цьому Положенні терміни вживаються у значенні:

Земельні торги – продаж чи надання в оренду на конкурентних засадах у формі аукціону земельних ділянок комунальної власності суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам.

Організатор земельних торгів  –  Дрогобицька міська рада.

Виконавець земельних торгів (ліцитатор)– юридична чи фізична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, та діє на підставі договору  з організатором торгів.

Інформування населення та інших зацікавлених осіб, у тому числі суб’єктів     підприємницької     діяльності     –     розміщення     організатором в засобах масової інформації та мережі Інтернет офіційної інформації щодо земельних торгів.

Оголошення про земельні торги – опублікування в пресі офіційної інформації про продаж чи надання в оренду земельних ділянок на земельних торгах, яке здійснюється в порядку та строки, визначені статтею 137 Земельного кодексу України.

Лот – земельна ділянка, що виставляється для продажу чи надання в оренду на земельних торгах.

Вільні земельні ділянки – земельні ділянки несільськогосподарського призначення, не надані у власність чи користування, вільні від забудови та прав третіх осіб.

Об’єкт нерухомого майна (нерухоме майно, нерухомість) – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Оренда землі – це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій (схема планування, генплан, детальний план територій, план червоних ліній, проект забудови території, проект розподілу території тощо).

Заявник – суб’єкт підприємницької діяльності, а також фізична особа, які у встановлений цим Положенням термін подали заяву про участь в земельних торгах.

Конкурсна комісія – орган, який утворюється Дрогобицькою міською радою для підготовки лотів до продажу та здійснення інших організаційних заходів.

Учасники земельних торгів – фізичні особи,   суб’єкти підприємницької діяльності, які сплатили реєстраційний і гарантійний внесок, уклали із виконавцем аукціону угоду про умови участі в земельному аукціоні або конкурсі і можуть бути покупцями чи орендарями відповідно до законодавства України.

Продажна ціна лота – ціна, яка формується, виходячи з експертної оцінки земельної ділянки, і не може бути меншою від неї, або річна орендна плата, яка формується, виходячи з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, і не може бути меншою трикратного розміру земельного податку.

Реєстраційний внесок – внесок, який сплачує заявник за реєстрацію його як учасника аукціону.

Гарантійний внесок – завдаток, який сплачує заявник, розмір якого встановлюється виконавцем земельних торгів, та не може перевищувати 10 відсотків стартової ціни продажу земельного лоту.

Переможець земельних торгів – учасник, який запропонував найвищу ціну чи розмір орендної плати відповідно до критеріїв, оголошених до початку земельного аукціону, або за рівних умов – найвищу ціну чи розмір орендної плати.

2. Продаж земельних ділянок  комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах, крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.

На підставі звернень фізичних та юридичних осіб або з ініціативи відділу оренди та приватизації комунального майна або відділу містобудування та архітектури Дрогобицькою міською радою відповідно до її компетенції формується перелік вільних земельних ділянок, які можуть бути продані у власність або надані в оренду на земельних торгах.

Перелік таких ділянок протягом року може змінюватися і доповнюватися.

3. Положення визначає організаційно-правові засади і порядок:

 • проведення земельних торгів з продажу чи надання в оренду земельних     ділянок    комунальної    власності     суб’єктам підприємницької діяльності;
 • проведення     конкурсів щодо набуття права оренди земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів.

3.1. Об’єктами земельних торгів відповідно до цього Положення є земельні ділянки  комунальної власності, які призначені для продажу чи надання в оренду фізичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах.

Вільні земельні ділянки комунальної власності, які планується надати під багатоповерхову (багатоквартирну) житлову забудову, є пріоритетними об’єктами земельних торгів щодо набуття права оренди на земельну ділянку .

 

4. Підготовка та організація земельних торгів проводиться в кілька етапів:

 • формування переліку земельних ділянок, які виносяться на земельні торги;
 • підготовка лотів до продажу (виготовлення технічної документації із землеустрою та експертна оцінка земельної ділянки);
 • публікація   офіційного   повідомлення   про   проведення      земельних   торгів не пізніше ніж за 30 днів до  їх проведення, після затвердження в установленому порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ;
 • подання заяв на участь в земельних торгах, укладення угоди про умови участі суб’єктами підприємницької діяльності;
 • реєстрація заяв суб’єктів підприємницької діяльності, перевірка надходження від них коштів для участі в земельних торгах;
 • проведення земельних торгів;
 • підбиття підсумків земельних торгів;
 • проведення розрахунків;
 • оформлення права власності чи права оренди земельної ділянки.

 

2. Інформування населення

2.1. Інформування населення щодо виставлення на земельні торги земельних ділянок, їх розмір та  місце знаходження, цільове призначення, кількісний, якісний склад, доступ до комунікацій, стартову   ціну,   інвестиційні   чи   інші   вимоги   щодо   їх   використання,   якщо   такі встановлюються,    здійснюється відділом оренди та приватизації комунального майна виконавчого комітету Дрогобицької міської ради в засобах масової інформації: Народний часопис Галицька зоря, інтернет-сайт Дрогобицької міської ради.

 

2.2. На  підставі  рішення сесії про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та ціни продажу чи розміру орендної плати за земельні ділянки організатор земельних торгів не пізніше як за 30 днів до їх проведення публікує в друкованих та інших засобах масової інформації офіційне повідомлення та розміщення на інтернет – сайтах Дрогобицької міської ради та Львівської обласної ради про проведення земельного аукціону або конкурсу.

2.3. Офіційна інформація про виставлення земельних ділянок на земельні торги має вміщувати такі відомості:

– місцезнаходження та розміри земельних ділянок, згідно з кадастровим планом;

 • цільове призначення та функціональне використання земельних ділянок;
 • стартову ціну;
 • умови участі в земельних торгах
 • розмір реєстраційного та гарантійного внеску;
 • час та місце проведення земельних торгів;
 • назву, адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитись з документацією на земельну ділянку.

2.4. З моменту опублікування повідомлення виконавець надає можливість особам, які бажають взяти участь в земельних торгах, придбати за ціною, що встановлюється організатором, інформаційний пакет учасника земельних торгів та надає безоплатні консультації з питань проведення земельних торгів.

 

3. Порядок продажу та набуття права оренди земельних ділянок шляхом проведення земельних торгів

3.1. Вільні земельні ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності, призначені для продажу фізичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності під забудову, підлягають продажу або надаються в   оренду на конкурентних засадах (земельні торги) відповідно до ст.ст.134-137 Земельного кодексу України.

Продаж зазначених земельних ділянок здійснюється з урахуванням містобудівної та землевпорядної документації, даних державного земельного кадастру з ініціативи Дрогобицької міської ради, відділу оренди та приватизації комунального майна або  покупців.

У земельних торгах можуть брати участь фізичні та юридичні особи, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески і можуть бути покупцями відповідно до законодавства України.

3.2. Умовами проведення земельних торгів може бути передбачено виготовлення технічної документації на земельну ділянку та експертної оцінки земельної ділянки за рахунок коштів виконавця з подальшим відшкодуванням переможцем аукціону.

3.3. Виконавець аукціону забезпечує рівні умови участі всіх заявників в аукціонах та дотримання конфіденційності інформації, що міститься в заяві.

3.4. Виконавець    земельних    торгів         на    підставі дозволу (ліцензії) на проведення земельних торгів та договору  із   організатором  проводить  аукціон.

4.Порядок подання заяв на аукціон

4.1. Для участі в аукціоні заявник – фізична особа (або її представник) чи уповноважена   особа   заявника   –   юридичної  особи   заповнює   заяву   (клопотання) українською мовою друкованими літерами чорним шрифтом без будь-яких виправлень.

4.2. Заява (клопотання) подається відповідно до затвердженої форми в трьох примірниках.

4.3. Заява   фізичної   особи   засвідчується   підписом   фізичної   особи   або   її представниками. Клопотання юридичної особи засвідчується підписом керівника та печаткою юридичної особи.

4.4. При поданні заяви виконавець аукціону присвоює заяві спеціальний номер, який містить інформацію про дату, коли було подано заяву, номер аукціону, на який вона подається, а також порядковий номер заяви.

4.5. В заяві заявника – фізичної особи вказується:

 • прізвище,  ім’я та по  батькові, реквізити документа,  що  посвідчує  особу заявника, адреса заявника, ідентифікаційний код;
 • назва, місцезнаходження, розмір та цільове призначення земельної ділянки, яку хоче придбати заявник;
 • згода заявника виконувати умови участі в аукціоні, визначені  інформаційним пакетом учасника аукціону, з якими повинен ознайомитись заявник;
 • документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внеску;
 • свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (у випадку якщо фізична особа такою є);
 • інформація   про   представника   заявника   у   випадку,   якщо   заяву   подає представник.

При поданні заяви фізична особа пред’являє паспорт або документ, що його замінює, а також довідку про сплату застави на рахунок, відкритий для обслуговування аукціону, і, при необхідності, свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

4.6.У клопотанні юридичної особи вказується:

– повна назва, місцезнаходження та реквізити заявника;

 • назва, місцезнаходження, розмір та цільове призначення земельних ділянок, яку хоче придбати  заявник;
 • згода заявника виконувати умови аукціону, визначені інформаційним пакетом учасника аукціону, з яким і має ознайомитись заявник.

Разом з клопотанням юридична особа подає такі документи:

 • нотаріально завірені копії установчих документів;
 • свідоцтво  про  державну  реєстрацію  суб’єкта  підприємницької діяльності (нотаріально завірена копія) або відповідний витяг з Державного реєстру;
 • копія довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • документ,   що  посвідчує  право  уповноваженої  особи  на  виконання  дій, передбачених цим Положенням;
 • довідку   про   оплату   гарантійного внеску   на  рахунок,   відкритий   для   обслуговування аукціону;
 • довідку  банку  про  реквізити  поточних  рахунків  та  наявність  коштів  на розрахунковому рахунку клієнта.

При поданні заяви уповноважена особа заявника – юридичної особи пред’являє паспорт.

4.7. Усі дії, пов’язані із заповненням заяви на участь в аукціоні, виконуються безпосередньо заявником – фізичною особою або її представником.

4.8. Усі дії щодо подання клопотання юридичною особою на участь в аукціоні виконує уповноважена особа заявника – юридичної особи.

4.9. Працівник   виконавця   аукціону,   який   приймає   заяву   (клопотання), перевіряє:

 • правильність оформлення заяви;
 • особу заявника (за документами, поданими заявником або його представником) на відповідність відомостей, зазначених у заяві.

4.10. Якщо  під  час  перевірок  поданих  документів  не  виявлено  помилок та порушень, то виконавець аукціону:

– у присутності заявника ( його представника або уповноваженої особи) реєструє заяву в книзі реєстрації заяв окремо по кожній ділянці. До книги реєстрації заяв заносить порядковий номер заяви, дату, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або уповноваженого юридичної особи, назву юридичної особи;

 • засвідчує заяву підписом та відповідним штампом організатора аукціону;
 • залишає в себе оформлену заяву і всі документи, представлені заявником.

4.11.  При   подачі  заяви  сплачується  реєстраційний   внесок,   а  також  подаються документи,   які   підтверджують   сплату   гарантійного внеску   в   розмірах,   передбачених   цим Положенням.

5. Порядок та умови проведення земельних торгів

5.1. Земельні торги проводяться лише за наявності не менше двох учасників на кожний лот. За наявності лише одного учасника лот з торгів знімається.

 1. Аукціон проводить ліцитатор.

5.3. Продаж лота здійснюється не швидше другого кроку проведення відкритих аукціонних торгів ліцитатором. Значення кроку при продажу земельної ділянки визначається рішенням сесії.

5.4. Після закінчення торгів по лоту ліцитатор оголошує про продаж лота, називає адресу земельної ділянки, ціну продажу, аукціонний номер переможця торгів і викликає переможця для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону. До протоколу заноситься назва лоту, початкова ціна, пропозиції учасників аукціону та результат торгів (остаточна ціна продажу, реквізити переможця). Протокол підписується також уповноваженим представником організатора аукціону. Протокол складається у трьох примірниках: один – для переможця, другий – для міської ради, третій – ліцитатору.

5.5. Учасник торгів, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. Крім цього  учасник торгів, який відмовився від підписання протоколу аукціону зобов’язаний сплатити на користь місцевого бюджету м. Дрогобича штраф у розмірі 10% від аукціонної ціни земельної ділянки. Сума застави йому не повертається. За рішенням ліцитатора торги по цьому об’єкту можуть бути поновлені в день проведення аукціону.

5.6. Не пізніше трьох робочих днів після підписання протоколу, продавець  і учасник   –   переможець   земельного   аукціону   укладають   договір   купівлі-продажу земельної ділянки, який посвідчується нотаріально.

5.7. Переможцеві   аукціону   сума   завдатку   зараховується   при   подальших розрахунках.

5.8. Сума   завдатку   повертається   всім   учасникам   аукціону   протягом    10 банківських днів після закінчення аукціону, крім переможця, осіб, на яких накладено штраф у розмірі завдатку, та осіб, які не виявили бажання придбати об’єкти аукціону при оголошенні початкової ціни. Особи, на яких накладено штраф у розмірі завдатку, одержують суму застави з відрахованою сумою штрафу.

5.9. Вартість придбаної земельної ділянки оплачується покупцем в порядку, передбаченому договором купівлі-продажу земельної ділянки. У випадку невнесення коштів, результати аукціону по конкретному лоту анулюються, витяг  з   протоколу   визнається   таким,   що   втратив   чинність,   а   сума   застави   не повертається особі, яка стала переможцем торгів.

6.Визнання земельних аукціонів такими, що не відбулися

6.1. Земельні аукціони можуть бути визнані такими, що не відбулися, у випадку:

– відсутності учасників або ж наявності лише одного зареєстрованого учасника аукціону по виставленому лоту;

 • якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки по лоту;
 • несплати в установлений термін переможцем земельного аукціону належної суми за придбану земельну ділянку.

Рішення    про   визнання     земельного    аукціону  таким, що не відбувся,

приймає  організатор  та  виконавець  земельних  торгів  (аукціону).

Спори щодо визнання результатів аукціонів недійсними вирішуються в судовому порядку.

7. Повторний продаж та надання в оренду вільних земельних ділянок на аукціоні

7.1. Відділ оренди та приватизації комунального  майна складає перелік

земельних ділянок, не проданих або знятих з продажу на аукціоні, та готує проект рішення про повторний їх продаж на земельних торгах.

7.2. Для повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу щодо  початкової ціни, але не нижче експертної грошової оцінки, а також можлива зміна критеріїв визначення Переможця та цільове призначення земельних ділянок.

8. Вступ у право власності чи набуття права оренди та порядок розрахунків

8.1.Покупець   набуває   право   власності   на   придбану   земельну   ділянку   за результатами проведених земельних торгів з  моменту  видачі документу, що посвідчує право власності на земельну ділянку, якщо інше не передбачено договором  купівлі-продажу земельної ділянки, а право оренди на земельну ділянку виникає з дня укладання договору оренди землі і його державної реєстрації, за бажанням сторін.

Порядок проведення розрахунків за придбану на аукціоні земельну ділянку визначається договором купівлі-продажу. 

 Секретар міської ради О. Хрущ

23.05.2016

Проект рішення «Про Порядок встановлення вивісок у місті Дрогобич»

До відома суб’єктів господарювання
На розгляд чергової сесії Дрогобицької міської ради виноситься проект рішення «Про Порядок встановлення вивісок у місті Дрогобич».
1. Стислий виклад проекту регуляторного акту:
З метою удосконалення порядку розміщення вивісок та забезпечення комплексного підходу до розміщення конструкцій на фасадах будівель у м. Дрогобич, недопущення можливих пошкоджень пам’яток архітектури та історичного ареалу міста відповідно до Правил благоустрою і утримання територій м. Дрогобича, затверджених рішенням міської ради від 25.10.2013 № 1151, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003р. №2067, керуючись Законами України “Про рекламу”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону культурної спадщини” та п.37 ч.1 ст.26 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
1. Затвердити Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич згідно з додатком.
2. Зобов’язати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності оформити технічні паспорти вивісок та привести вивіски у відповідність до вимог Порядку в термін до __ __________ 2016 року. (термін буде визначено враховуючи рекомендації постійних комісії Дрогобицької міської ради)
2. Зауваження та пропозиції можуть бути подані:
– за поштовою адресою:  пл. Ринок, 20, м. Дрогобич 82100 відділ містобудування та архітектури Дрогобицької міської ради.
– за електронною адресою: arhitectura_drog@ukr.net
3. Проект регуляторного акта розміщено у місцевому часописі «Галицька зоря» та на офіційному WEB сайті Дрогобицької міської ради: http://www.drohobych-rada.gov.ua
4. Строк прийняття зауважень та пропозицій до 23.07.2016 року.
5. Зауваження та пропозиції приймаються в електронному та паперовому вигляді.
6. Аналіз впливу регуляторного акта
Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення
Необхідність розробки та прийняття проекту рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич” зумовлене доопрацюванням правового регулювання зазначеного питання на місцевому рівні. Частково розміщення вивісок регулюється нормативними актами Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади (наприклад: розташування вивісок органів державної влади, навчальних закладів тощо), ліцензійними умовами провадження певних видів господарської діяльності, правилами сертифікації послуг харчування, готельної діяльності, правилами торгівлі різними видами товарів. На теперішній час у місті недостатня інформаційна база стосовно елементів міського дизайну.
Існуюча правова невизначеність у сфері розміщення вивісок призвела до негативних наслідків:
– спотворення цілісного архітектурно-дизайнерського ансамблю міста, в першу чергу, історичного центру Дрогобича, що поступово втрачає свою унікальність через безконтрольне, самовільне розміщення на фасадах будинків і споруд різного роду вивісок, які в окремих випадках не відповідають естетичним вимогам або дисгармоніюють з архітектурним вирішенням будівлі;
– порушення майнових прав, передусім територіальної громади міста Дрогобича та ослаблення економічних основ місцевого самоврядування при здійсненні майнових операцій з об’єктами права комунальної власності, що на теперішній час відбувається при безконтрольному використанні (а іноді і пошкодженні) фасадів будинків, які є власністю територіальної громади міста;
– розповсюдження по місту вивісок, які не відповідають сучасним вимогам містобудування щодо формування безпечного та комфортного урбаністичного середовища й чинним нормативним актам у галузі будівництва, стандартизації та метрології.
Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив – жителі та гості міста, для яких:
– небезпечні за технічним станом вивіски можуть становити загрозу для життя чи здоров’я;
– низький естетичний    вигляд насичених вивісками фасадів будівель, передусім, пам’яток історико-культурної спадщини, а також вивіски з
помешкання, що призводить до справедливого нарікання мешканців ;
– порушенням мовного режиму можуть викликати пониження соціального самопочуття.
Визначення цілей регулювання
Основними цілями проекту слід визначити наступні:
Створення сучасного правового простору щодо розміщення вивісок, що буде відповідати потребам як суб’єктів господарювання, так і територіальної  громади міста, шляхом прийняття  місцевого  нормативно-правового акта, який врегулює процедуру розміщення вивісок та запобігатиме самовільному використанню комунальної власності при їх встановленні.
2.1. Впровадження єдиної цілісної, впорядкованої, структурованої та прозорої системи в цій сфері, що дозволить:
а) організувати взаємодію між суб’єктами господарювання, які розміщують вивіски з органами місцевого самоврядування;
б) запровадити єдину форму документа, відповідно до якого повинна розміщуватися  вивіска, та порядок його погодження  й  реєстрації  органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими уповноваженими особами;
в) створити систему контролю за процесом розміщення вивісок, їх технічним станом.
2.2. Найбільш повне задоволення потреб дрогобичан та гостей міста в етичному, естетичному використанні міського інформаційного простору, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля.
Альтернативні способи досягнення цілей:
3.1. Залишення існуючої ситуації без змін та неприйняття запропонованого проекту. Враховуючи усі негативні наслідки недостатнього нормативно-правового регулювання розміщення вивісок, розглядати цю альтернативу недоцільно.
3.2. Очікування прийняття нормативного акта з вирішення цієї проблеми на загальнодержавному рівні. Такий альтернативний спосіб неприйнятний через малоймовірність.
Регулювання відносин у сфері розміщення вивісок за порядком, що аналізується. Перевага обраного способу над вищезазначеними альтернативними ґрунтується на принципі імперативності (загальнообов’язковості) рішень сесії Дрогобицької міської ради, що встановлено Конституцією України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Опис механізму регулювання та відповідних заходів
Описану в пункті 1 проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про Порядок встановлення вивісок у місті Дрогобич”, в якому передбачено:
4.1. Вимоги до вивісок:
а) архітектурно-естетичні – стосовно необхідності дотримання структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, недопущення пошкодження елементів архітектури при розміщенні вивісок тощо;
б) технічні – стосовно жорсткості, міцності, стійкості конструкції, безпеки при її експлуатації, відповідності встановленим державним нормам та стандартам;
в) інформаційні – стосовно обсягів інформації, яку мають містити вивіски відповідно до чинного законодавства, мовного режиму, використання торгових марок;
г) до місця розташування, яке повинно інформувати споживача про місце знаходження суб’єкта господарювання.
Одночасно, порядок містить норми та визначення термінів.
4.2. Правила розміщення вивісок, де визначено процедуру погодження та реєстрації технічного паспорта вивіски, відповідно до якого вона повинна розміщуватися.
4.3. Уповноваження відділ містобудування та архітектури здійснювати реєстрацію технічних паспортів вивісок, ведення електронного реєстру вивісок, контролювання їх розташування на території міста та прийняття відповідних мір згідно чинного законодавства, в тому числі і визначення процедури демонтажу самовільно встановлених вивісок.
Розробка проекту рішення сесії Дрогобицької міської ради  “Про Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич” здійснювалась за принципами законності, гласності (відкритості та загальнодоступності), колегіальності, економічної та юридичної обґрунтованості тощо. Враховано практичний досвід роботи щодо регулювання розміщення вивісок в інших містах України – Львові, Києві, Чернівцях, Одесі.
Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта
Прийняття  даного  регуляторного  акта  врегульовує  правові відносини,що виникають між суб’єктом господарювання й органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при розташуванні на території міста елемента дизайну. За рахунок викладення вимог до вивісок, регламенту їх   легалізації, повноважень відділ містобудування та архітектури, відділу муніципальної поліції та правопорядку, органу  охорони  культурної спадщини (в разі необхідності) та відповідальності суб’єктів  господарювання, регуляторним актом знижено до мінімуму вплив зовнішніх факторів на сферу розміщення вивісок.
До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог регуляторного акта, можна віднести недотримання суб’єктами господарювання порядку, що аналізується, в частині необхідності погодження та реєстрації технічного паспорту. Дія означених негативних обставин буде обмеженою через те, що в поданому проекті визначено структурний підрозділ міськвиконкому, що має здійснювати контроль за виконанням Порядку, та передбачено відповідальність суб’єктів господарювання за їх невиконання. Виникнення будь-якої шкоди внаслідок дії акта не передбачається.
Впровадження рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич” після його прийняття має здійснюватися:
– відділом містобудування та архітектури – в частині інвентаризації вивісок, контролю за дотриманням вимог Положення та реєстрації технічних паспортів вивісок;
– органи, що погоджують технічний паспорт вивіски – відділ містобудування та архітектури Дрогобицької міської ради, відповідний орган охорони культурної спадщини;
– власник місця розташування або уповноважена ним особа.
Контроль за виконанням Порядку систематично здійснюють  відділ містобудування та архітектури та інші органи у межах своєї компетенції.
Очікувані результати прийняття акта
Реалізація проекту цього рішення дозволить упорядкувати систему розміщення вивісок на території м. Дрогобича та за рахунок впровадження вимог до них, очистити місто від конструкцій, що через незадовільний технічний стан створюють загрозу життю або здоров’ю людей та / або можуть заподіяти шкоду (майнову чи не майнову) третім особам.
Надаємо, у вигляді таблиці прогнозовані результати дії порядку у випадку його прийняття:

Органи місцевого самоврядування
Можливі вигоди Можливі витрати

·               Досягнення цілей, передбачених у пункті 2

аналізу

·               Виключення ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами суб’єктів господарювання в процесі розміщення вивіски

Витрати відсутні

 

Населення
Можливі вигоди Можливі витрати

·                 Захист майнових прав територіальної громади міста Дрогобич при використанні фасадів будинків, які є комунальною власністю

·                Посилення рівня безпеки та комфорту міського середовища через скорочення кількості вивісок у незадовільному технічному та санітарному стані

·               Витрати відсутні
Суб’єкти господарювання
Можливі вигоди Можливі витрати

·                Досягнення цілей, передбачених у   пункті 2

аналізу

·                       Виключення ситуацій, пов’язаннях з можливими корупційними діями, неофіційними витратами суб’єктів господарювання в процесі розміщення вивіски

·             Додаткове забезпечення можливості оскарження незаконних дій з боку органів та осіб, які мають компетенцію на втручання в процес розташування вивісок

Витрати пов’язані з виготовленням ескізного проекту вивіски, як складової технічного паспорта

Впровадження в дію запропонованого рішення не включає додаткових витрат на його контроль, тому, як не передбачає збільшення кадрового складу органів місцевого самоврядування та відповідних структур. Також, необхідно зазначити, що положення проекту рішення стосовно витрати коштів не поширюється на суб’єктів господарювання, які не займаються діяльністю, пов’язаною з реалізацією даного порядку.
Обґрунтування строку дії акта
Термін дії регуляторного акта залежатиме від терміну прийняття порядку розміщення вивісок на загальнодержавному рівні.
Визначення показників результативності акта
Проект рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич” є загальнообов’язковим для застосування на території міста Дрогобич для усіх суб’єктів господарювання Дрогобича.
Враховуючи всі позитивні та негативні сторони вказаного проекту, вважається, що прогнозні показники результативності дії рішення сесії Дрогобицької міської ради “Про Порядок встановлення вивісок в місті Дрогобич” наступні:
– рівень поінформованості населення та суб’єктів господарювання по основним положенням рішення – у відповідності до ч.5 ст.12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” визначається кількістю осіб, що прочитають зазначене рішення на офіційному сайті Дрогобицької міської ради за результатами оприлюднення, або отримають вказаний регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування для належного реагування.
Для оцінки результативності акта будуть використовуватися такі статистичні показники:
– кількість технічних паспортів на вивіски, що надійшли на погодження та реєстрацію;
– кількість зареєстрованих технічних паспортів на вивіски;
– терміни погодження та реєстрації технічних паспортів на вивіски;
– кількість встановлених в місті вивісок;
– кількість вивісок, розташованих на місцях, що перебувають у комунальній власності;
– кількість демонтованих вивісок: добровільно, примусово.
Заходи щодо відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься на підставі даних за статистичними показниками.
Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного нормативу буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, розробниками цього проекту.
Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта  буде проведено через два роки з дня набрання ним чинності. За результатами встановлюється повнота та ефективність введення в дію нормативу.

Про Порядок встановлення вивісок у місті Дрогобич

ПОРЯДОК встановлення вивісок у місті Дрогобич

 20.04.2016

Проект рішення «Про затвердження Положення про нарахування місцевих податків та зборів»

До відома суб’єктів господарювання
На розгляд чергової сесії Дрогобицької міської ради виноситься проект рішення «Про затвердження Положення про нарахування місцевих податків та зборів».
1. Стислий виклад проекту регуляторного акту:
З метою забезпечення максимальної мобілізації надходжень коштів до міського бюджету, враховуючи рекомендації постійних комісій ради, відповідно до п.12.4.1. Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями), керуючись п.24 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів на 2017 рік.
2. Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2017 наступні рішення Дрогобицької міської ради:
– рішення Дрогобицької міської ради від 18.06.2015 р. № 1629 «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів»,
– рішення Дрогобицької міської ради від 28.01.2016 № 92 «Про внесення змін до Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів, затвердженого рішенням Дрогобицької міської ради від 18.06.2015 № 1629 «Про затвердження Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів».
2. Зауваження та пропозиції можуть бути подані:
– за поштовою адресою:     пл. Ринок, 1, м. Дрогобич 82100 відділ економіки виконкому Дрогобицької міської ради каб. 29.
– за електронною адресою: economic-rada@i.ua
3. Проект регуляторного акта розміщено у місцевому часописі «Галицька зоря» та на офіційному WEB сайті Дрогобицької міської ради:
http://www.drohobych-rada.gov.ua
4. Строк прийняття зауважень та пропозицій до 01.05.2016 року.
5. Зауваження та пропозиції приймаються в електронному та паперовому вигляді.
6. Аналіз впливу регуляторного акта
Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Відповідно до Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) виникла необхідність внести пропозиції Дрогобицькій міській раді щодо розгляду та затвердження нового Положення про нарахування та сплату місцевих податків та зборів на 2017 рік, відповідно до п. 12.4.1 Податкового Кодексу України.
Цілі державного регулювання.
Основною ціллю прийняття даного регуляторного акта є мобілізація надходжень до бюджету.
Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу.
Діюче Положення необхідно привести у відповідність до Податкового Кодексу України. Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати місцевих податків та зборів.
Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
Основним завданням запропонованого проекту Положення є систематизувати нарахування та сплату місцевих податків та зборів, при цьому стабілізувати надходження коштів до місцевого бюджету врахувавши інтереси суб’єктів господарювання всіх форм власності та контролюючих органів.
Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на мобілізацію надходжень до місцевого бюджету, здійснення контролю за сплатою місцевих податків та зборів. Запропонований проект Положення відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.
Очікувані результати прийняття регуляторного акта.
Результатами прийняття даного регуляторного акта є збільшення поступлень до місцевого бюджету.
Визначення показників результативності регуляторного акта.
Основним показником результативності регуляторного акта є питома вага поступлень від місцевих податків та зборів до бюджету, зокрема, до місцевого бюджету.
Відстеження результативності акта.
Відстеження результативності проводитиметься шляхом здійснення аналізу поступлень місцевих податків та зборів до бюджету, зокрема, до місцевого бюджету.Переглянути проект рішення
 
 

Проект рішення «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність»

 
До відома суб’єктів господарювання

На розгляд чергової сесії Дрогобицької міської ради виноситься проект рішення «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність».
1. Стислий виклад проекту регуляторного акту:
З метою систематизації і впорядкування ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність, та забезпечення максимальної мобілізації надходжень коштів до міського бюджету, враховуючи рекомендації постійних комісій ради, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» та п. 293.2 Податкового Кодексу України, керуючись п.24 ч. 1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада в и р і ш и л а:
1. Встановити з 01.01.2017 року наступні фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність:
Для першої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
Для другої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
Для третьої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі
– 3 відсотки доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом України;
– 5 відсотків доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
2. Ставки єдиного податку встановлені у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
3. Фіксовані ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.
2. Зауваження та пропозиції можуть бути подані:
– за поштовою адресою:     пл. Ринок, 1, м. Дрогобич 82100 відділ економіки виконкому Дрогобицької  міської ради каб. 29.
– за електронною адресою: economic-rada@i.ua
3. Проект регуляторного акта розміщено у місцевому часописі «Галицька зоря» та на офіційному WEB сайті Дрогобицької міської ради: http://www.drohobych-rada.gov.ua
4. Строк прийняття зауважень та пропозицій до 01.05.2016 року.
5. Зауваження та пропозиції приймаються в електронному та паперовому вигляді.
6. Аналіз впливу регуляторного акта

Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Відповідно до Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) виникла необхідність внести пропозиції Дрогобицькій міській раді щодо розгляду та затвердження з 1 січня 2017 року нових фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, відповідно до ст. 293 Податкового Кодексу України.
Цілі державного регулювання.
Основною ціллю прийняття даного регуляторного акта є мобілізація надходжень до бюджету та приведення розміру сплати єдиного податку у відповідність до отримуваного доходу фізичними особами – підприємцями, які здійснюють господарську діяльність.
Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу.
Діючі ставки фіксованого податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, необхідно привести у відповідність до Податкового Кодексу України. Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати єдиного податку.
Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
Основним завданням запропонованого проекту рішення є систематизувати нарахування та сплату єдиного податку, при цьому стабілізувати надходження коштів до бюджету врахувавши інтереси суб’єктів господарювання всіх форм власності та контролюючих органів.
Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на мобілізацію надходжень до бюджету, здійснення контролю за сплатою єдиного податку. Запропонований проект рішення відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.
Фіксовану ставку єдиного податку встановлено у межах затверджених ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» у розмірі:
1. Для першої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
2. Для другої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3. Для третьої групи платників єдиного податку встановити фіксовану ставку єдиного податку у розмірі
– 3 відсотки доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом України;
– 5 відсотків доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Очікувані результати прийняття регуляторного акта.
Результатами прийняття даного регуляторного акта є збільшення кількості платників єдиного податку та збільшення поступлень до місцевого бюджету.
Визначення показників результативності регуляторного акта.
Основним показником результативності регуляторного акта є питома вага поступлень від єдиного податку до бюджету, зокрема, до місцевого бюджету.
Відстеження результативності акта.
Відстеження результативності проводитиметься шляхом здійснення аналізу поступлень єдиного податку до бюджету, зокрема, до місцевого бюджету.

Переглянути проект рішення