Положення про міську про молодіжну дорадчу раду


Додаток  № 1 

    до рішення міськвиконкому

                                                                                від  17 березня  2016 р.№ 73

ПОЛОЖЕННЯ 

про міську молодіжну дорадчу раду
при виконкомі Дрогобицької міської ради

1.Загальні положення  

1.1. Молодіжна дорадча  рада при виконавчому комітеті  Дрогобицької міської ради (далі – молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворений з метою здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики.

1.2. У своїй діяльності міська молодіжна громадська рада керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2009 №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядженнями міського  голови, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями міської

Молодіжної дорадчої ради є:

2.1. Сприяння реалізації молодими  громадянами  конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.2. Проведення аналізу проблем і потреб молоді, суспільної та соціально-економічної ситуації в місті;

2.3. Сприяння молоді у реалізації її проектів, програм, заходів, акцій тощо, підтримка молодіжних ініціатив, що не суперечать чинному законодавству України та даному Положенню;

2.4. Різнобічне сприяння самореалізації молоді;

2.5.Проведення   інформаційно-просвітницької діяльності серед молоді та сприяння підвищенню правової культури молоді;

2.6.Налагодження співпраці молоді міста Дрогобича з громадськими організаціями, фондами, державними установами;

3. Молодіжна дорадча  рада відповідно 

до покладених на неї завдань:

3.1.Готує і подає міському голові пропозиції щодо покращення роботи з молоддю ;

3.2.Здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної молодіжної політики;

3.3.Систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової       інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

3.4. Готує та проводить робочі засідання, утворює комісії, організовує обмін думками у формі «круглих столів», нарад, семінарів, конференцій, форумів, тощо;

3.5. Підтримує організацію та проведення різноманітних молодіжних заходів

4. Молодіжна дорадча рада з метою

 виконання покладних на неї завдань

має право в установленому порядку:

4.1.Отримувати від структурних підрозділів міської ради  інформацію, необхідну для своєї роботи;

4.2.Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи міської молодіжної громадської ради;

4.3.Залучати до своєї роботи працівників виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

4.4.Організовувати та проводити конференції, збори, засідання, семінари, тренінги;

4.5.Сприяти залученню цільових фінансувань та інвестицій на реалізацію молодіжних програм в місті;

4.6.Здійснювати розробку різних програм у сфері реалізації молодіжної політики в місті;

4.7.Делегувати своїх представників для участі у засіданнях колегій, комісій, відділів та служб виконавчого комітету Дрогобицької міської ради;

4.8.Співпрацювати із засобами масової інформації;

5. Молодіжна дорадча  рада з метою виконання покладених

на неї завдань зобов’язана:

5.1. Збиратися на засідання не рідше одного разу на місяць;

5.2. Звітуватися про прийняті рішення

6. Організація діяльності Молодіжної дорадчої  ради

6.1. До складу молодіжної дорадчої  ради входять представники молоді із числа міських молодіжних та дитячих громадських організацій, студентів вищих навчальних закладів та інших об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування та активної молоді.

6.2. Міська молодіжна дорадча  рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи міської молодіжної дорадчої ради  є засідання, які проводяться в міру потреб, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання міської молодіжної дорадчої ради є правомочним якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У засіданнях міської молодіжної дорадчої ради можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Голова та члени міської молодіжної дорадчої ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

6.3Рішення міської молодіжної дорадчої ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.4.Рішення міської молодіжної дорадчої ради мають рекомендаційний характер.

6.5. Рішення молодіжної дорадчої ради оформляються у вигляді протоколів.

7. Голова молодіжної дорадчої  ради:

7.1.Організовує діяльність молодіжної дорадчої ради;

7.2.Скликає та організовує підготовку засідання молодіжної дорадчої  ради;

7.3.Підписує документи від імені міської молодіжної дорадчої ради;

7.4.Представляє молодіжну дорадчу  раду у взаємовідносинах з виконавчим комітетом Дрогобицької міської ради, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів,                              В.Коцюба 
керуючий справами виконкому

Читайте також: